Emekçi Hareket Partisi (EHP)

#1
EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ

TÜZÜĞÜ
5 Ocak 2004​


PARTİNİN ADI Partinin adı, EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ'dir. Kısaltılmış adı, EHP'dir. Merkezi, Ankara'dadır.


PARTİNİN TANIMI Emekçi Hareket Partisi,
Yöneten yönetilen çelişkisini; kafa emeği ile kol emeği, şehirler ile köyler arasındaki farkları; erkek egemenliğini; eşitsizlikleri; sınırları; faşizmi; ırkçılığı; şovenizmi; sömürgeciliği, emperyalist savaşları ve onların yarattığı şiddeti yok etmek için, enternasyonalist; demokratik planlamacı; özyönetimci; özgürlükçü; çoğulcu; kadınların kurtuluşundan yana; doğaya tahakkümü ve eşcinsellere yönelik ayrımcılığı reddeden; gerontokrasi, militarizm ve bürokrasi karşıtı; demokrasiyi içselleştirmiş bir sosyalizm için mücadele eder.


PARTİNİN AMACI İnsanlığın ve Emekçi Hareket Partisi’nin Özlemi:
Marksizmin ışığında ve işçi sınıfının önderliğinde; kapitalizmi, sınıfları, sömürüyü, yabancılaşmayı ve tüm ezen ezilen ilişkilerini yeryüzünden silip komünizme ulaşmaktır.
Emekçi Hareket Partisi’nin Yolu:
Türkiye’de, emperyalist-kapitalist tekelci burjuva hakimiyetini, üretim araçlarının özel mülkiyetini, mevcut üretim ve bölüşüm ilişkilerini; emekçilerin, kendi özgücünden başka güçlere bel bağlamadan, burjuvazi ve burjuva devletten bağımsız örgütlü mücadelesiyle aşarak; sosyalist devrimle emekçilerin iktidarını kurmanın engebeli, dolambaçlı, sarp ve devrimci yoludur.


PARTİNİN NİTELİĞİ VE İLKELERİ
 1. Parti, bir mücadele örgütü olarak gücünü ve inisiyatifini emekçilerden ve toplumsal meşruiyetten alır; siyaseti bu güçlerin yaşamın her alanında söz ve karar sahibi olması olarak algılar; faaliyetlerini çalışma ve yerleşim birimlerini temel alarak sürdürür.
 2. Parti, tüzel kişiliğini belirleyen program ve tüzüğünde tarif edilmiş çerçevede bütün parti üyelerini birleştiren ve faaliyete yönlendiren tek bağlayıcı kolektif iradedir.
 3. Partide eylem birliği esastır. Kararlar konsensüs aranarak alınır ve uygulanır. Konsensüs sağlanamadığı durumlarda oylama yapılır ve salt çoğunlukla karar alınır.
 4. Kadınlara başta parti organları olmak üzere parti yaşamının her alan ve düzeyinde lehte ayrımcılık uygulanır. Lehte ayrımcılık herhangi bir organ ya da kişinin niyet ya da inisiyatifine bırakılmaz. Onu parti içinde sistematik olarak gerçekleştirecek etkili yöntemler geliştirilir ve güvenceye alınır. Partide her türlü organ seçimlerinde kadın üyelerin seçimi için, aday olmaları halinde organ tam sayısının en az %30’u oranında lehte ayrımcılık uygulanır. Lehte ayrımcılık, parti üyeleri arasındaki çoğulculuk ve demokrasi ilkelerine aykırı olamaz.
 5. Partide üye hukuku esastır. Üyeler arasında eşit ve demokratik ilişki kurulur.
 6. Partide tüm faaliyetler açıklık içinde yürütülür. Tüm parti üye ve örgütlerinin parti çalışmaları hakkında zamanında, sürekli ve yeterli bir biçimde bilgiye engelsiz ulaşabilme, çalışmaları denetleyebilme hakları vardır. Partinin her kademesinde ilgili organlara başvurmak, parti yayınlarından yararlanmak her üyenin hakkıdır. Partinin, tüm çalışmaları ve mali durumu üyelerin denetimine açıktır. İlgili parti organları bunları düzenlemekle yükümlüdür.
 7. Partide tüm üyelerin söz ve karar sahibi olacakları, üyelerin irade ve inisiyatiflerini doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla yansıtmalarına elverişli demokratik bir model oluşturulur. Tüm yönetici organlara seçimle göreve gelinir. Seçenler seçtiklerini her zaman denetleme ve geri çağırma hakkına sahiptir. Geri çağırmada seçen organ esas alınır.
 8. Partide organlı faaliyet ve kolektif çalışma tarzı temel alınır. Parti organ ve kurullarında kişisel sorumluluk ve kolektif yönetim esastır. Başkanlık ve aynı yönetici organlarda üst üste iki dönemden fazla yer alınamaz. Ancak bir dönem ara verildikten sonra başkanlık veya aynı yönetici organa aday olunabilir.
 9. Partide uygulanacak seçim yöntemi PM tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
 10. Parti merkezi, il ve ilçe örgütleri gerektiğinde parti içine veya kamuoyuna yönelik yayın çıkarabilirler. Yayınlar partinin amaçlarına ve ilkelerine aykırı olamaz.
 11. Partide, tüzükte tarif edilmiş ve yaptırımları belirlenmiş (taciz, tecavüz, parti mallarını çalmak, vb.) suçlar ve onur kırıcı davranışlar dışındaki siyasi tutumlar disiplin soruşturmasının konusu olamaz.
 12. Parti, çoğulculuk ilkesini bütün işleyişinde uygular. Parti üyeleri görüşlerini birey olarak veya parti içi platform teşkil ederek sözlü ve yazılı ifade edebilirler. Seçim yöntemi çoğulculuk ilkesine uygun olacak biçimde belirlenir.
ÜYELİK Partinin programını, tüzüğünü, parti görevlerini düzenli olarak yerine getirmeyi ve aidatını her ay düzenli ödemeyi kabul eden herkes EHP’ye üye olabilir.


ÜYELİK YÖNTEMİ Partiye üyelik başvurusu kişinin oturduğu veya çalıştığı ilçenin parti örgütüne yapılır. Üyelik başvurusu, başvuranın kimlik belgesine göre 3 nüsha olarak doldurularak üyelik formunu imzalaması ile gerçekleştirilir. Başvurana alındı belgesi verilir. Başvuranın bulunduğu yerde İlçe Örgütü kurulmamışsa, üyelik başvurusu İl Örgütüne, İl Örgütü de kurulmamışsa Genel Merkeze yapılır.
Üyelik başvuruları 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz karara bağlanır. Bu süre içinde karar alınmadığı takdirde başvuru kabul edilmiş sayılır.
Üyeliğe ilişkin ret kararları bir yazı ile başvuran kişiye bildirilir. Üyelik başvurusu ilçe yönetim kurullarınca reddedilenler, 15 gün içinde İl Yönetim Kurulu’na, İl Örgütü kurulmamış yerlerde Parti Meclisi’ne itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen karara karşı 15 gün içinde İl Yönetim Kurulu kararları için Parti Meclisi’ne başvurulabilir. Parti Meclisi’nin kararı kesindir.
Üyeliğe kabul edilen kişinin, üye kayıt formunun bir nüshası İl Örgütüne, diğer nüshası da Genel Merkez’e gönderilir.
Parti üyeleri, partinin birden fazla örgüt birimine kaydolamaz, aksi halde son kayıt tarihinden önce yapılmış olan üyelik kaydı geçersiz sayılır.
Partiden ayrılmış veya diğer partilerde görevli iken istifa edip partiye katılmak isteyen kişiler Parti Meclisi kararı ile üye yazılabilirler.
Üyelik işlerinin ve kayıtlarının düzenlenmesi için Parti Meclisi tarafından bir yönetmelik çıkarılır.
Cezaevlerinden yapılacak başvurular, başvuru sahibinin yakın bağlarının devam ettiği İlçe veya İl Örgütü’ne, yoksa doğrudan Genel Merkez’e yapılır. Yurtdışından yapılacak başvurular ise varsa o ülkedeki Parti Temsilciliği’ne, yoksa Genel Merkez’e yapılır.


FAHRİ ÜYELİK Parti, özel katkısı olabilecek ve isteyen partisiz kişilerin de çalışmalara katkısının alınmasını sağlar. Parti örgütleri bu amaçla, isteyen partisiz kişiler arasından fahri üyeler kayıt edebilir. Fahri üyelerden tüm parti örgüt, organ ve kademelerinde etkin bir biçimde yararlanılabilmesi için Parti Meclisi gerekli yönetmelikleri çıkarır.


PARTİ ORGANLARI

1-Merkez Organları:
1-Büyük Kongre
2-Genel Başkan
3-Başkanlık Kurulu
4-Merkez Yürütme Kurulu
5-Parti Meclisi
6-Merkez Disiplin Kurulu

2-Merkez Danışma Organları:
1-Parti Danışma Meclisi
2-Parti Danışma Konferansı

3-Yerel Organlar:
1-İl Kongresi, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu, İl Disiplin Kurulu
2-İlçe Kongresi, İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu, Belde Örgütü

4-Yerel Danışma Organları:
1-İl ve İlçe Danışma Meclisi
2-İl ve İlçe Danışma Konferansı
3-İl ve İlçe Parti Örgüt Toplantısı
4-İl ve İlçe Üyeleri ile Partisiz Yurttaşlar Toplantısı
5-Yerleşim ve Çalışma Birimleri

5-Meclis Grupları:
1-TBMM Parti Grubu
2-İl Genel Meclisi Parti Grubu
3-Belediye Meclisi Parti Grubu

1-Parti Kadın Örgütü
2-Parti Gençlik Örgütü
3-Tüzük ve yönetmeliklere göre kurulmuş diğer parti komisyon, büro, danışma ve çalışma gruplarından oluşur.

BÜYÜK KONGRE Büyük Kongre, partinin en yüksek organıdır. Seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur.

1-Seçilmiş Delegeler:
İki Büyük Kongre arasında yapılmış son il kongrelerince seçilir. Seçilecek delege sayısı o ilde seçilecek milletvekili sayısının en fazla iki katı kadardır.
İl sınırları içerisindeki toplam parti üyelerinin sayısı 600'den fazla değilse İl Kongresi, tüm İl Örgütü Üyeleri’nin katılımı ile toplanarak Büyük Kongre Delegeleri’ni seçer.
İlçe Örgütü bulunup, henüz İl Örgütü açılmamış illerde, ilçeler İl Delegeleri’ni oluşturur. Büyük Kongre Delegeleri bu İl Delegeleri tarafından seçilir.

2-Doğal Delegeler:
Genel Başkan, Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, partili bakan, milletvekilleri ve kurucular, doğal delegeleri oluştururlar. Kurucu Doğal Delege’lerin sayısı seçilmiş delege sayısının yüzde birinden fazla olamaz. Fazla olması halinde her büyük kongrede bir sonraki büyük kongre için, divan tarafından yapılacak ad çekme ile kurucu doğal delegeler saptanır. Büyük Kongre’nin Doğal Delege’leri ayrıca İl Kongreleri’nde delege seçilemezler.

3-Toplanması:
Büyük Kongre olağan olarak iki yılda bir toplanır, ancak PM veya büyük kongre kararı ile bu süre bir yılı geçmemek kaydıyla uzatılabilir. Toplantının yer, gün ve gündemi PM tarafından kararlaştırılıp en az bir ay önce örgüte bildirilir. PM'nin çalışma raporu, PM veya Genel Başkan tarafından hazırlanmış karar tasarıları delegelere Büyük Kongre’den 1 ay önce gönderilir. Kurulacak komisyonlarda görev almak isteyenlerin adlarının bildirilmesi istenir.
Büyük Kongrenin toplantı yeter sayısı Büyük Kongre Delegelerinin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise, büyük kongre nisapsız olarak çağrılan gündemle, belirtilen yerde ertesi güntoplanır. Büyük Kongre için gazete ilanı verilmez.

4-Olağanüstü Toplanma:
Genel Başkan ve Parti Meclisi’nin gerekli görmesi ya da Büyük Kongre Delegeleri’nin en az 1/5'nin imzası ile toplantıya çağrılabilir.
Olağanüstü Büyük Kongre çağrılı olduğu gündem ile bağlıdır. Olağanüstü Büyük Kongre, talebin usulüne uygun biçimde ilgili yönetim birimine ulaştırılmasından başlayarak en geç 45 gün içerisinde yapılır.
Kongrenin yeri, gündemi ve varsa diğer kongre belgeleri en az 15 gün önceden delegelere gönderilir.

5-Görüşmeler:
Büyük kongrede gündem konuları sıra ile ele alınır. Söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Konu ile ilgili söz süreleri görüşmeye başlamadan önce saptanır. Çalışma raporu üzerinde 5, öteki konularda 3 delege konuşmadan yeterlilik önergesi oylanamaz. Karar yeter sayısı hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğudur. Gündeme kongre delegelerinin 1/10’unun yazılı istemi ile gündem maddesi eklenebilir.
Parti Programı ve Tüzüğü’nde değişiklik ile parti politikaları konusundaki önerge ve karar tasarıları delegelerin 1/20'sinin imzası ile verilir. Bu önergelerin üzerinde doğrudan görüşme açılır. 1/50 oranında delege tarafından verilen önergeler doğrudan görüşmeye açılmaz. Üzerinde tartışma yapılarak, görüşmeye açılmasına oylama ile karar verilir. Usule ilişkin önergeler 1/50 imza ile verilebilir. Bu konuda lehte, üzerinde ve aleyhte birer söz verilir ve oylanır. Ancak bu hüküm usule ilişkin sözlü ve oya sunulmayacak taleplerin divan tarafından değerlendirilmesini engellemez.

6-Görev ve Yetkileri:
Büyük Kongrenin görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak,
 2. PM'nin yurt ve dünya olaylarını, parti çalışmalarını değerlendiren raporunu tartışmak, gelecek dönem için önerileri karara bağlamak,
 3. Hesapları incelemek, Parti Meclisi’nin aklanması, kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısının onaylanması konusunda karar vermek,
 4. Tüzük ve Program doğrultusunda, yurt ve dünya olaylarını, parti sorunlarını incelemek, değerlendirmek, gerekirse kararlar almak,
 5. Genel Başkan, Parti Meclisi, merkez disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
 6. Partinin amacı doğrultusunda gerektiğinde Tüzük ve Program’ında değişiklik yapmak,
 7. Partinin kapanmasına ya da bir başka parti ile birleşmesine, böyle durumlarda malların tasfiye ve intikal biçimlerine karar vermek,
 8. PM’ye taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımı için yetki vermek,
 9. PM’ye uluslararası örgütlere katılma yetkisi vermek,
 10. Yasaların verdiği diğer yetkileri kullanmak.

Partinin Tüzük ve Programı’nda değişiklik yapılmasına ya da parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına ilişkin önerileri karara bağlamak için bunların Genel Başkan, PM veya büyük kongre üyelerinin 1/20'si tarafından yazılı olarak önerilmesi gerekir.
Büyük Kongreyi Genel Başkan veya Başkanlık Kurulu’ndan görevlendireceği biri, bu organların boşalması durumunda ise PM’den bir üye açar. Büyük Kongre Divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan oluşur. Büyük Kongre Divanı açık oy ile seçilir.
Büyük Kongre Divanı, kongre çalışmalarını genel hukuk kuralları, siyasi partiler yasası, parti tüzüğü ve parti içi demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesi ile yükümlüdür. Divan, büyük kongre çalışmalarının yürütülmesinde yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalara ara verebilir, toplantı mekanının düzeni ile ilgili karar alabilir.
Büyük kongre, disiplin kurullarınca verilen cezaları affetme yetkisine sahiptir.


GENEL BAŞKAN

1-Seçimi:
Büyük Kongre’de gizli oy ve delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınmaz ise ilk iki oylamada en çok oyu alan iki adayın kaldığı üçüncü bir oylama yapılır. Bu oylamada en çok oyu alan aday seçilir. Genel Başkanlık’ın boşalması durumunda PM’nın Büyük Kongre tarafından seçilmiş üyeleri arasından belirlenen bir kişi Genel Başkanlık’a vekalet eder. 45 gün içerisinde seçim için Büyük Kongreyi olağanüstü toplantıya çağırır.

2-Görev ve Yetkileri:
Partiyi temsil eder.
Tüzük, Program, Büyük Kongre ve PM kararları ile danışma konferansı ve danışma meclisi tavsiye kararları ışığında parti çalışmalarını yürütür. Yetkili kurullarca verilen kararların uygulanmasını sağlar. PM, MYK ve TBMM grubu toplantılarına başkanlık eder. Gerektiğinde gündemi kendisi belirleyerek bunları toplantıya çağırır.
TBMM Parti Grup Başkanı ve yöneticilerini, PM ve MYK ile birlikte ya da ayrı olarak toplantıya çağırır.


BAŞKANLIK KURULU

2-Seçimi ve Oluşumu:
Genel Başkan’la birlikte koordinasyon, örgütlenme, propaganda ve saymanlık görevlerinden sorumlu dört Genel Başkan Yardımcısı’ndan oluşur. PM Genel Başkan Yardımcılarının sayısını görev tanımı yaparak artırabilir. Başkan Yardımcıları MYK üyeleri arasından MYK tarafından salt çoğunlukla seçilir.

3-Görevleri:
Genel Başkan’ın yasal ve tüzükten aldığı tüm yetkileri kullanması ve görevlerini yerine getirmesinde onunla birlikte çalışırlar.
Başkanlık Kurulu üyeleri görevlerini yürütürken koordinasyonu sağlamak amacıyla MYK’nın belirlediği süreler içinde kendi aralarında toplanırlar. Başkanlık Kurulu olarak parti örgütü ile ilişkileri sürdürürler. Parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi Başkanlık Kurulu’na aittir. Diğer görevleri, yetki ve sorumlulukları PM tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Koordinasyondan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, partinin merkezi organlarıyla İl ve İlçe Örgütleri arasında irtibatı sağlar. Başkanlık Kurulu’nun günlük çalışmasında uyum ve koordinasyonu sağlar. Partinin merkezi organlarının yayınladığı genelgeleri, aldığı kararları İl ve İlçe Örgütleri’ne iletir. İl ve İlçe Örgütleri’nin Program, Tüzük, kongre kararları ve merkezi politikalar doğrultusunda çalışmasını denetler. MYK toplantılarının gündemini hazırlar. MYK üyelerini toplantı yer, gün ve gündemini belirterek toplantıya çağırır.
Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkan’ın görevlendirmesiyle parti adına açıklamalarda bulunur, görüşmeler yapar ve genel başkanın bulunmadığı yerlerde partiyi temsil eder. Genel Başkan Yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde PM tarafından görevden alınabilir. PM görevden aldığı Genel Başkan yardımcısının yerine yenisini seçer.
Partinin, yurt çapında örgütünün genişlemesi ve örgütlülüğün pekişmesi için çalışmalar yapar. Parti Gençlik ve Kadın Örgütlerinin çalışmalarını koordine eder.
Sayman, Parti gelir ve giderlerini planlamak, gelir kaynaklarını geliştirmek ve harcamaları dikkatli bir şekilde yapmakla görevlidir. Sayman gelir gider defterinin, demirbaş kayıtlarının ve kesin hesapların düzenli tutulmasını sağlar.


MERKEZ YÜRÜTME KURULU

1-Seçimi ve Oluşumu:
MYK, PM üyeleri arasından seçilir. MYK, Genel Başkan dahil 15 kişiden oluşur. Genel Başkan, MYK’nın üyesi ve başkanıdır. PM, MYK çalışmalarına yardımcı olmak üzere PM üyeleri arasından sayıları 5’i geçmemek üzere fahri danışman görevlendirir.

2-Görev ve Yetkileri:
İki PM toplantısı arasında, PM adına tüm politik çalışmaları düzenler ve yürütür. PM tarafından seçilmesinden en geç 15 gün sonra toplanır.

3-Görevleri ve Sayıları:
11. Madde’de belirtilen Başkan Yardımcılarını seçer. Olağan olarak iki haftada bir toplanır. Olağanüstü toplantılar, Genel Başkan’ın ya da en az iki MYK Üyesinin istemi ile yapılır. MYK’nın gündemi Genel Başkan’ın bilgi ve onayı alınarak Başkanlık Kurulu tarafından hazırlanır. En az iki kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni maddeler görüşmesiz olarak eklenir. Genel Merkez’de görevlendirilecek kadroları atar. MYK üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararların daha geniş konsensüs amacıyla gözden geçirilmesi için üye tam sayısının 1/5’inin başvurusu yeterlidir.


PARTİ MECLİSİ
1-Seçimi ve Oluşumu:
Parti Meclisi, Genel Başkan dahil 31 kişiden oluşur. 5 Yedek Üye seçilir. Yedek Üyeler ayrıca seçilmezler. Sıralamada asıl listeye giremeyenler aldıkları oya göre Yedek Üye olarak belirlenir. PM'nin çalışmalarına katkıda bulunmak üzere sayıları 10'u geçmemek üzere Parti Danışma Konferansı tarafından Fahri Danışman belirlenir.
En az 2 ayda bir toplanan PM'nin başkanı Genel Başkan’dır. İlk toplantısını büyük kongrenin bitiminden sonra en geç 15 gün içinde yapar. Gündem, 3 gün önce, eğer görüşülecek yazılar varsa, yazılarla birlikte üyelere ulaştırılır.
Toplantıyı Genel Başkan veya Başkanlık Kurulu üyelerinden biri yönetir. PM’de boşalma olursa, ilgili yönetmelikteki esaslara uygun olarak Yedek Üye’ler göreve çağrılır. Olağan toplantılara 1 yıl içinde 3 kez geçerli bir neden olmaksızın katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer. PM bunu karar altına alır.

2-Görev ve Yetkileri:
 1. Büyük Kongre’den sonra en yetkili organdır.
 2. İki Büyük Kongre arasında partiyi yönetir.
 3. Parti Program ve Tüzüğü’ne, kongre kararlarına uygun olarak, tüm konularda tam yetki ile kararlar alır, partinin ilke ve politikalarını belirler ve uygular.
 4. Parti işlerini düzenleyen yönetmelikler yapar.
 5. Genel Merkez’de görevlendirilecek kadrolu elemanların sayısını ve görevlerini saptar.
 6. Büyük Kongre’yi toplantıya çağırır, gündemi hazırlar.
 7. Büyük Kongre’ye yurt ve dünya olayları ve parti çalışmaları hakkında rapor, kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısı sunar.
 8. Büyük Kongre’nin toplanmadığı durumlarda, partinin hukuki varlığına son verilmesi, Tüzük ve Programın değiştirilmesi dışında bütün konularda karar alabilir.
 9. Olağanüstü toplantılarını, Genel Başkan’ın, Başkanlık kurulunun ya da PM üyelerinden 1/5'inin yazılı istemi ile yapar.
 10. Kurulun gündem önerisi MYK tarafından hazırlanır. En az 1/10 kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni maddeler tartışmasız olarak eklenir.
 11. Seçimlere katılıp katılmama ve parti adaylarının belirlenmesi konusunda SPY'nin 37. Maddesi’ndeki gerekleri yerine getirir.
 12. Partide ihtiyaç duyulan konularda partili ve partisiz kişilerin katıldığı danışma kurullarını oluşturur.
 13. Yurtdışındaki yurttaşlarımızla ilgili üyelik işlemlerini sağlar.
 14. İhtiyaç duyduğu danışma kurulları, çalışma grupları, uzmanlık organları veya komisyonlar kurar. Ayrıca il ve ilçe düzeyinde kurulacak danışma kurulları, çalışma grupları ve uzmanlık organları veya komisyonlara ilişkin yönetmelikler yapar.
 15. Hükümet kurmaya, tüm üyelerin görüşünü alarak hükümete katılmaya, hükümetten çekilmeye karar verir. Bu kararların alınmasında partinin TBMM'de bulunan üyeleri de toplantıya katılır.
 16. Taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımına karar verir.

Uluslararası örgütlere üye olma ve ayrılma kararını verir. PM kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararların daha geniş bir mutabakat amacı ile gözden geçirilmesi için üye tam sayısının 1/5’inin başvurusu yeterlidir.


PARTİ DANIŞMA MECLİSİ Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, Partili Milletvekilleri ve Bakanlar, İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Disiplin Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belde Örgütü Yöneticileri, Parti Temsilcileri, Partili Belediye Başkanları, İllerin Büyük Kongre Delegeleri ve Parti Danışma Konferansı Delegeleri, toplumsal ve meslek örgütlerinde yönetici ve temsilci olan partililerden oluşur.
Parti Danışma Meclisi, parti politikaları ile ilgili her konuda MYK ve PM’ye öneri niteliğinde kararlar alabilir.
Parti Danışma Meclisi, ihtiyaç duyulduğunda PM’nin kararıyla toplanır. Çalışma esasları PM tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir.


İL KONGRESİ İl Kongresi, seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur.
 1. Seçilmiş Delegeler
İlçe Kongreleri’nce seçilir. İlçe Kongreleri’nce seçilen en çok 600 delegeden veya il sınırları içinde toplam parti üye sayısı 600'den çok değilse, ildeki tüm parti üyelerinin katılımıyla oluşur. Kongrenin toplam delege sayısı 600'ü aşarsa, ilçelerin toplam üye sayısının 600 sayısına bölünmesiyle çıkacak sayının ilçe sayısına bölümünden çıkacak sayı İlçe Delegeliği’ni oluşturur. Hesaplamada tam sayıdan küçük sayılar tam sayıya tamamlanır.
 1. Doğal Delegeler
İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile ilin Partili Milletvekilleri yasa hükümleri çerçevesinde Doğal Delegedirler.
İl Kongresi 2 yılda bir yapılır. Ancak PM veya Büyük Kongre kararı ile İl Kongreleri bir yılı aşmamak üzere uzatılabilir.
Olağan kongreler İl Yönetim Kurulu’nca belirlenen yer, gün ve gündemle toplanır. İl Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu, gündem ve toplantı yeri, delegelere İl Kongresi’nden 1 ay önce gönderilir. Toplantı yeter sayısı delegelerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı çoğunluksuz olarak bir gün sonra belirtilen yer ve saatte toplanır.
Olağanüstü toplantılar İl Yönetim Kurulu kararı veya delegelerin 1/5'inin çağrısı ile toplanır. Olağanüstü toplantı çağrıldığı gündemle sınırlıdır.
İl Kongreleri’nin gazete ilanı gerekmez. Gündeme kongre delegelerinin 1/10'unun yazılı istemi ile gündem maddesi eklenebilir.
Kongre delegelerinin 1/20'si belirli bir konunun gündeme eklenmesini isteyebilir. Öneri lehte veya aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra oylanır. Gündeme alınması kararlaştırılan konu ilgili bölümde görüşülür.
İl Kongresi Divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan oluşur. İl Kongre Divanı açık oy ile seçilir. Kongre Divanı kongre çalışmalarının genel hukuk kuralları, Siyasi Partiler Yasası, Parti Tüzüğü ve parti içi demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesi ile yükümlüdür.
Divan, Büyük Kongre çalışmalarının yürütülmesinde yasa, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalarına ara verebilir, toplantı yeri ve düzeni ile ilgili karar alabilir.


İl Kongresi;
 1. Yurt, dünya ve il çevresinin sorunlarını Tüzük, Program, Büyük Kongre, PM, Parti İl ve İlçe Konferans ve İlçe Danışma Meclisleri kararları ışığında tartışıp değerlendirerek politika oluşturmak,
 2. İl çapında yerel politikalar oluşturmak ve yürürlüğe koymak,
 3. Büyük Kongreye katılacak delegeleri, İl Başkanını, İl Yönetim Kurulu, İl Disiplin Kurulu Üyelerini ve Yedeklerini seçmek,
 4. İl Yönetim Kurulunun çalışma raporu, mali raporu ve kesin hesap konusunda karar vermek ve aklamak,
 5. Tahmini bütçeyi onaylamak amaçlarıyla yapılır.
İL BAŞKANI VE İL YÖNETİM KURULU
 1. İl Başkanı:
İl Kongresi tarafından gizli oyla, kongrede hazır bulunan delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınmazsa, ilk oylamada en çok oyu alan iki adayın katılacağı ikinci oylama sonucunda en çok oyu alan seçilir.
 1. İl Yönetim Kurulu:
İl Yönetim Kurulu, İl Kongresi tarafından seçilir.
İl yönetim kurulu başkan dahil 7 üyeden oluşur. 2 de yedek üye seçilir. Yedek üyeler ayrıca seçilmezler. Asil listeye giremeyen adaylar oy sırasıyla yedek olur. İstifa ya da bir başka nedenle boşalan yönetim kuruluna oy sırasıyla yedek çağrılır. İl üyeleri arasında il yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere sayıları 2'yi geçmemek üzere il konferansı tarafından fahri danışmanlar tespit edilir.
İl Başkanlığının boşalması halinde il yönetim kurulu kendi arasından bir geçici başkan seçer ve 45 gün içinde olağanüstü kongreye gider.
İl Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından sekreter ve sayman seçip görev bölüşümü yapar, olağan olarak haftada bir toplanır. Toplantı gündemini başkan ve sekreter hazırlar. Hazır bulunan üyelerin en az 1/5’inin istemiyle gündeme yeni maddeler tartışmasız eklenir.
İl Yönetim Kurulu kararları üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar üye tam sayısının 1/5'inin talebi ile yeniden müzakere edilebilir. Olağanüstü toplantılar il başkanı veya 1/5 üyenin talebi ile yapılır.
İl Yönetim Kurulu, ildeki parti çalışmalarını Tüzük, Program, Büyük Kongre, PM, Parti İl ve İlçe Konferans kararları ışığında değerlendirir, tam yetki ve inisiyatifle karar alıp yürütür. Bu bağlamda gerekli gördüğü yerel politikaları oluşturup uygulamaya koyar. Kongrelerin gündemini, çalışma raporu ve bütçesini hazırlar.
Toplumsal alanlara ilişkin parti çalışmalarının yürütülmesi ve politikaların oluşturulmasının araçları olarak komite/komisyon/çalışma grupları kurar.
Partinin günlük etkinliklerini gerçekleştirmek, düşünce ve politika üretmek amacıyla uzmanlık komisyonları kurar.
Gereksinim duyulan konularda parti üyesi olan veya olmayan kişilerin katıldığı danışma kurulları oluşturur.


İL DANIŞMA MECLİSİ İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu, İl Disiplin Kurulu, İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belde Örgütü Yöneticileri, İl Kongresi ve İl Danışma Konferansı Delegeleri, İl Milletvekilleri, İl Parti Meclisi Üyeleri, İl Büyük Kongresi ve Parti Danışma Konferansı Delegeleri, Partili Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri, toplumsal ve mesleki kurumlarda yönetici ve temsilcilik yapan parti üyeleri, parti örgütleri tarafından tespit edilip çağrılacak partisiz yurttaşların katılımıyla ve İl Yönetim Kurulu kararıyla ihtiyaç duyulduğunda toplanır. İl Danışma Meclisi, İl Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde kararlar alır ve ilin çeşitli sorunları üzerine görüş ve öneriler oluşturur.


İL ÜYELERİ VE PARTİSİZ YURTTAŞLAR KONFERANSLARI İl Yönetim Kurulu, tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar, vb. kişilerin de bilgisine başvurulmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ile isteyen partisiz yurttaşların da tartışmacı ve izleyici olarak katılacağı, İl Üye ve Partisiz Yurttaşlar Konferansları toplayabilir. Bu konferansların görüş alışverişi, tartışma ve kararları İl Yönetim Kurulu için tavsiye niteliğindedir. Konferanslar için gerekli yönetmelik PM tarafından çıkarılır.


PARTİ İL ÖRGÜTÜ TOPLANTISI İl Yönetim Kurulu ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin ve parti meclisinin ildeki üyelerinin katılımı ile en az üç ayda bir toplanır. İl ve İlçe Örgütlerinin çalışmalarını değerlendirir ve İl Kongresi, İl Danışma Meclisi ve Danışma Konferansı kararları ışığında yerel politika önerilerini oluşturur.


İLÇE KONGRESİ İlçe Kongresi o ilçeye bağlı bütün üyelerden oluşur. Eğer ilçe üyelerinin toplam sayısı 400'ü aşıyorsa Siyasi Partiler Yasası’nın öngördüğü yöntemler çerçevesinde çıkarılacak yönetmelikle, delege sayısı 400'ü aşamayacak biçimde seçilen İlçe Delegelerinden oluşur.
İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ilçe kongresinin doğal delegesidir. İlçe Kongresi olağan olarak iki yılda bir toplanır. PM ve büyük kongre kararı ile bu süre 1 yılı geçmemek üzere uzatılabilir. İlçe Yönetim Kurulu’nun saptayacağı yer, gün ve gündemle toplanır. İlçe Kongreleri kendi sınırları içinde il kongresinin görev ve yetkilerine sahiptir. İlçe Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu, gündem ve toplantı yeri delegelere ilçe kongresinden 15 gün önce gönderilir. Olağanüstü toplantılar İlçe Yönetim Kurulu kararı veya delegelerin en az 1/5’inin yazılı istemiyle olur. Olağanüstü kongre çağrıldığı gündemle sınırlıdır. İlçe Kongresi Divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan oluşur. Kongre Divanı açık oy ile seçilir. Kongre Divanı kongre çalışmalarının genel hukuk kuralları, Siyasi Partiler Yasası, Parti Tüzüğü ve parti içi demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesi ile yükümlüdür. Divan İlçe Kongre çalışmalarının yürütülmesinde yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalara ara verebilir, toplantı yeri ve düzeni ile ilgili karar alabilir. Kongrede yeni İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu ve İl Kongresi’ne gidecek delegeler seçilir. İlçe Kongresi, nisaplı olarak üyelere duyurulan ve İlçe Seçim Kurulu’na bildirilen yer, gün ve gündem ile toplanır. Nisap sağlanmaz ise ertesi gün belirtilen yer, saat ve gündemle nisapsız olarak toplanır. İlçe Kongreleri için gazete ilanı gerekmez.


İLÇE BAŞKANI VE İLÇE YÖNETİM KURULU
 1. İlçe Başkanı, İlçe Kongresi’nde gizli oy ve kongrede hazır bulunan delege sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınmaz ise ilk oylamada en çok oyu alan iki adayın katılacağı ikinci oylamada en çok oyu alan seçilir. İlçe yönetim kurulu ilçe kongresi tarafından seçilir.
 2. İlçe Yönetim Kurulu sayısı, İlçe Başkanı dahil 5 kişiden oluşur. 2 de yedek üye seçilir. Yedek üyelerin seçimi ayrıca yapılmaz. Oy sıralamasına göre yedekler belirlenir. İlçe Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak üzere en fazla 2 fahri danışman, İlçe Konferansı tarafından tespit edilir. İlçe Yönetim Kurulu’nun görev bölüşümü, toplantı gündemi ve görevleri gibi konular İl Yönetim Kurulları’nda belirtilen şekilde gerçekleştirilir. İlçe Yönetim Kurulu ilçedeki parti çalışmalarını Tüzük, Program, Büyük Kongre, PM, Parti İl ve İlçe Konferansları ışığında değerlendirir, tam yetki ve inisiyatifle karar alıp yürütür. Bu bağlamda yerel politikalar oluşturup uygulamaya koyar. Toplumsal alanlara ilişkin parti çalışmalarının yürütülmesi ve politikaların oluşturulmasının araçları olarak komite/komisyon/çalışma grupları kurar. Partinin günlük etkinliklerini gerçekleştirmek, düşünce ve politika üretmek amacıyla Uzmanlık Komisyonları kurar. Gereksinim duyulan konularda parti üyesi olan veya olmayan kişilerin katıldığı Danışma Kurulları oluşturur.
İLÇE DANIŞMA ORGANLARI
 1. İlçe Danışma Meclisi:
İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belde Örgütü Yöneticileri, Partili Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeleri, ilçenin İl Kongresi ve İl Danışma Konferans Delegeleri, yerleşim ve çalışma birimi temsilcileri, toplumsal ve mesleki örgütlerde yönetici ve temsilci olan partililer ve parti örgütleri tarafından tespit edilip çağrılacak partisiz yurttaşların katılımıyla ve İlçe Yönetim Kurulu kararıyla ihtiyaç duyulduğunda toplanır. İlçe Danışma Meclisi, ilçe sorunları üzerine görüş ve öneriler oluşturur.
 1. Yerleşim ve Çalışma Organları:
Parti, Tüzüğün 4. Maddesi çerçevesinde faaliyetlerini yerleşim ve çalışma alanlarını (sokak, mahalle, köy, işyeri vb.) temel alarak sürdürür. Parti çalışmalarını bu alanlarda yürüten en küçük parti birimi komitelerdir. Bu komiteler çalışma alanlarında (işyerleri) konseyler, yerleşim alanlarında ise meclisler oluşturmak üzere faaliyet yürütür. Çalışma ve yerleşim alanlarında oluşturulacak bu danışma organlarının çalışma esasları Parti Meclisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


PARTİ İLÇE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI İlçe Yönetim Kurulu, Belde Örgütü Yöneticileri, İlçe Üyesi PM Üyeleri ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Komite Ve Meclis Temsilcileri ile, İşyeri Komite ve Konsey Temsilcilerinden oluşur. 3 ayda bir toplanır. İlçe Örgütünün çalışmalarını değerlendirir ve İlçe Kongresi, İlçe Danışma Meclisi ve İlçe Danışma Konferansı kararları ışığında yerel politika önerileri oluşturur.


İLÇE ÜYELERİ VE PARTİSİZ YURTTAŞLAR KONFERANSLARI İlçe Yönetim Kurulu, tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar vb. kişilerin de görüşüne başvurulmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ile isteyen partisiz yurttaşların da tartışmacı ve izleyici olarak katılacağı İlçe Üyeleri ve Partisiz Yurttaşlar Konferansları toplayabilir. Bu konferansların görüş alışverişi, tartışma ve kararları İlçe Yönetim Kurulu için tavsiye niteliğindedir.


BELDE ÖRGÜTÜ İlçeye bağlı belediye örgütü kurulmuş beldelerde 3 parti üyesi tarafından oluşturulur. Belde Örgütü tümüyle İlçe Yönetim Kurulunun sorumluluğu altında, ona bağlı olarak çalışır. Doğrudan ilçenin üyesidir. Kongre yapmaz, zorunlu defterleri tutmaz.


BELDE ÜYELERİ VE PARTİSİZ YURTTAŞLAR KONFERANSLARI Belde Örgütü, tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli gördüğü uzman, bilim insanı, gazeteci, yazar vb. kişilerin de görüşüne başvurmak üzere çağrılı olduğu, tüm parti üyeleri ve isteyen partisiz yurttaşların da tartışmacı ve izleyici olarak katılacağı Belde Üyeleri ve Partisiz Yurttaşlar Konferansları toplayabilir. Bu konferansların görüş alışverişi, tartışma ve kararları İlçe Yönetim Kurulu için tavsiye niteliğindedir.


PARTİ TEMSİLCİLİĞİ VE LOKALLERİ
 1. Parti Temsilciliği:
Genel Merkez ya da ilgili yönetim kurulu, henüz İl, İlçe ve Belde Örgütü kurulmamış il veya ilçe merkezlerinde ve beldelerde başvuran yurttaşlara ilk elden parti hakkında bilgi vermek, Tüzük, Program ve parti yayınları ile rozet, flama vb. parti sembollerini satmak, dağıtmak, üyelik için başvuran yurttaşların giriş belgelerini kabul etmek ve böylece o yerde parti örgütünün kurulmasına olanak sağlamak amacı ile, bütünüyle ilgili yönetim kurulunun sorumluluğunda olmak üzere görevlendireceği bir parti üyesi eliyle Parti Temsilciliği oluşturabilir. O il, ilçe veya beldede parti örgütü kurulduğu anda temsilciliğin görevi sona erer. Ancak o il, ilçe veya belde örgütleri gerekli gördüğü mahalle vb. birimlerde parti temsilcilikleri açabilir.
 1. Parti Lokali:
Partinin Genel Merkez, İl ve İlçe Örgütleri ihtiyaç duymaları halinde, bulundukları bölgelerde dernekler yasasının 90. Maddesi çerçevesinde lokal açabilirler.


YÖNETMELİKLER
 1. Büyük Kongre, İl ve İlçe Kongreleri’nde yapılacak seçimler ile Danışma Konferansları’nın çalışma esasları,
 2. Siyasi Partiler Kanunu'na ve Parti Tüzüğü’ne göre parti içinde yapılacak her kademedeki seçimlerin kural ve yöntemleri,
 3. Başkanlık Kurulu’nun iş bölümü, çalışma esasları ve usulleri,
 4. İhtiyaç duyulan diğer yönetmelikler, PM tarafından hazırlanır.
PARTİ DANIŞMA KONFERANSLARI Parti Büyük Kongresi’ne, İl ve İlçe Kongreleri’ne siyasal kararlar ve seçimlerle ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere toplanan merkez, il ve ilçe düzeyindeki danışma organlarıdır. Parti danışma konferanslarına Üyeler ve Fahri Üyeler katılır. Parti danışma konferanslarının amacı parti politikalarının en geniş üye katılımıyla oluşturulması ve bir tavsiye seçim listesinin Büyük Kongreye, İl ve İlçe Kongreleri’ne sunulmasıdır. Parti Danışma Konferansları’na Üyelerin ve Fahri Üyelerin hangi esaslar dahilinde katılacağı ve Parti Danışma Konferansları’nın çalışma şekli 27. maddede belirtilen seçim yönetmeliğince saptanır. Parti Danışma Konferansları; Büyük Kongre, İl ve İlçe Kongreleri ile aynı zamanda toplanır.


MECLİS GRUPLARI
 1. TBMM Parti Grubu:
Partili Milletvekilleri’nce oluşturulur. Büyük Kongre kararları ve Parti Programı doğrultusunda yasama çalışması yapar. Genel Başkan meclis üyesi ise Grup Başkanı’dır. Görev ve yetkileri Grup İç Tüzüğü ile belirlenir.
 1. Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları:
Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri’ndeki partili üyeler kendi aralarında bir grup oluştururlar. Partili Belediye Başkanı bu grubun başkanıdır. Belediye Başkanı partili değil ise İl Başkanı, yokluğunda İlçe Başkanı grubun doğal başkanıdır. Meclis Grupları kendi içlerinde Başkan Vekili ve Sözcülerini seçer. İl ve İlçe Başkanları parti gruplarını bütçe, yıllık program ve faaliyet raporları görüşmeleri öncesi olmak üzere, bir yıl içinde en az üç kez toplantıya çağırırlar ve toplantıyı yönetirler.


PARTİ KADIN ÖRGÜTÜ Emekçi Hareket Partisi, kadın kurtuluş mücadelesinde bütün farklı yaklaşımları kadın hareketinin zenginliği olarak görür. Kadın hareketinde faaliyet yürütmek amacıyla kadın örgütü kurar. Bu örgütün adı, Emekçi Hareket Partili Kadınlar’dır.
EHP’li kadınlar il ve ilçelerde Kadın Komisyonları kurar. İlçe ve illerden seçilen temsilciler Türkiye Kadın Koordinasyonu’nu oluşturur.
Kadın Örgütü’nün işleyiş yönetmeliği bizzat o örgüt tarafından hazırlanır, PM tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.


PARTİ GENÇLİK ÖRGÜTÜ Emekçi Hareket Partisi, gençlik sorunları konusunda çalışma yapmak ve gençlerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Gençlik örgütü kurar. Bu örgütün adı Emekçi Hareket Partisi Gençliği’dir.
Gençlik örgütü kurulmasına partinin merkez karar ve yönetim organı olan PM karar verir.
Gençlik örgütü’nün işleyiş yönetmeliği bizzat o örgüt tarafından hazırlanır, PM tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.


SEÇİMLERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
 1. Partinin merkez, il ve ilçe organları seçimi ile, İl Büyük Kongresi ve Büyük Kongre Delegeleri’nin seçimleri SPY doğrultusunda gizli oy, açık ve aralıksız sayım ilkelerine göre yapılır.
 2. Seçimler, SPY'nin 21. Maddesi gereğince örgüt binasına asılan ve üyelere duyurulan kesinleşmiş delege listeleri esas alınarak yapılır. Bu listelerde adı olmayanlar oy kullanamazlar.
 3. Büyük Kongre’de adaylar, seçimlere geçilmeden önce saptanır. Adaylık önerileri yazılı ve sözlü olarak Büyük Kongre Divanı’na yapılır. Seçim başladıktan sonra adaylık önerilemez. Aday olmayanlar seçilemezler.
 4. Aday olanların seçimine ilişkin itirazlar Büyük Kongre divanı tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz karara bağlanmadan seçimlere geçilemez. Kongre başkanı seçimi başlatmadan önce, seçimde uygulanacak kuralları açıklar.
 5. Büyük Kongre’de yapılacak seçimler için hazırlanacak oy pusulalarında, her organın adayları ayrı bölümlerde gösterilir.
 6. Seçimlerde aday sayısının, seçilmesi zorunlu olan asil ve yedek üye sayısından az olmaması gözetilir.
 7. Seçme ve seçilme hakkının kullanılması, üye başvurusundan sonra en az 2 ay geçmesi, giriş ödentisi ve üye aidatlarının ödenmiş olması koşullarına bağlıdır.
 8. Her örgütün kongresine bir üst örgüt tarafından kongrenin Tüzük’e, yasaya ve yönetmeliğe uygunluğu ile idari ve mali işlerin denetimi için denetçiler gönderilir.
 9. Organ seçimlerinde kadın kotası uygulanırken, 0.5’ten küçük küsuratlar bir üst sayıya tamamlanır.
SEÇİMLERDE ADAYLARIN BELİRLENMESİ

MİLLETVEKİLİ ÖN SEÇİMİ Milletvekili adayı olacak partililer, o seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümünün katılacağı ön seçim sistemiyle belirlenir. Ön seçimler SPY ve PM tarafından hazırlanacak ön seçim usulünü gösterir yönetmeliğe göre yapılır. Ancak zorunlu hallerde PM, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile SPY'de gösterilen diğer aday belirleme yöntemlerine başvurma kararı alabilir.


YEREL SEÇİMLERDE PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ Yerel seçimlerde aday olacak partililer SPY ve bu konuda hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılacak ön seçimlerde belirlenir. Ön seçimlere o seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümü katılır. Ancak zorunlu hallerde PM, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile SPY'de gösterilen diğer aday belirleme yöntemlerine başvurma kararı alabilir.


YAPTIRIM GEREKTİREN KONULAR Yasa ve Tüzük gereklerini yerine getirmeyen, üst kurulların ve disiplin kurullarının sürekli yazılarını zamanında yanıtlamayan il ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üyeleri üst yönetim kurullarınca yazı ile uyarılır. Verilen en çok 30 günlük süre içinde uyarı gereklerini yerine getirmeyen başkan ve yönetim kurullarının yenilenmesi amacıyla ilçe ve il kongreleri bir üst kurul tarafından 30 gün içinde toplantıya çağrılır. İl ve ilçe yönetim kurullarıbu konuda kongre çağrısı yapan üst kurula yardımcı olmakla yükümlüdür. Kongreyi toplamayan başkan ve yönetim kurulları bir üst kurulca görevden alınır. Benzeri durumlarda 1/5 oranında kongre delegesinin, 1/10 oranında üyenin yazılı başvurusuyla olağanüstü kongreye gidilir.


DİSİPLİN KURULLARI
 1. Merkez Disiplin Kurulu (MDK):
Büyük Kongre’de gizli oyla seçilen yedi asil, iki yedek üyeden oluşur.
 1. İl Disiplin Kurulu:
İl Kongresi’nde gizli oyla seçilen üç asil, bir yedek üyeden oluşur.
 1. TBMM Grup Disiplin Kurulu:
Grup Genel Kurulu’nca seçilen beş asil, bir yedek üyeden oluşur.
Bu kurullarda görev alanlar partinin diğer organlarında görev alamazlar.


Yetkileri:

MDK, partinin merkez organlarında görevli olanlar, İl Başkanları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri’nin disiplin suçlarını karara bağlar. Yukarıda sayılan kurul üyelerinin dışındaki disiplin suçları ilgili disiplin kurullarınca karara bağlanır. Ayrıca İl Disiplin Kurulu Üyeleri’nin disiplin suçları da MDK'da karara bağlanır. MDK aynı zamanda il disiplin kurullarının üst itiraz organıdır. Disiplin kurulları SPY'nin 55. Maddesine göre çalışır.


Disiplin Kurulu'na Başvuru:

Genel Başkan, PM üyeleri ve MYK üyeleri, Başkanlık Kurulu Üyeleri, MDK Üyeleri, İl Başkanları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Disiplin Kurulu Üyeleri hakkında, görevleri ile ilgili disiplin suçları nedeniyle üyesi oldukları organ veya üst organ tarafından resen veya şikayet üzerine MDK'ya başvurulabilir.
Yukarıda sayılan partililerin görevleri dışındaki disiplin suçları ilgili İl Disiplin Kurulları’nca karara bağlanır. Organların üyeleri kendileri ile ilgili sevk oylamasında oy kullanamaz. İl Yönetim Kurulları, İlçe Başkanları ve İlçe Yönetim Kurulları hakkında; İlçe Yönetim Kurulları ise Belde Başkanları ve tüm üyeler hakkında resen veya şikayet üzerine il disiplin kuruluna başvurabilir. İlgiliyi disipline sevk eden organ sevk işlemini ilgili yasalara, Parti Tüzüğü’ne ve yasalara uygun düzenler. Başvuru veya sevk işleminde bulunan kişi veya örgüt başvurusuna esas teşkil eden tüzük hükümlerini, ihlal edilen tüzük maddesini ve iddiasını destekleyen bilgi, belge, tanık ve her türlü kanıtı bir dilekçeyle ilgili organa iletmek durumundadır.

Çalışma Yöntemi:
Disiplin Kurulu kendisine yapılan başvuru veya sevki en geç iki ay içinde sonuçlandırır. Ancak Disiplin Kurulu ilgiliyi tedbiren görevinden alırsa 1 ay içinde karar verir. Disiplin Kurulu karar verinceye kadar toplantılarını kapalı yürütür. Disiplin kurulunun görüştüğü bir olayla ilgili olarak parti organ ve toplantılarında görüşme açılamaz. Söz alınamaz, yayın yapılamaz. Disiplin Kurulu’nca verilen kararlar ile disiplin cezaları hakkında her kademedeki parti kongresinde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Ancak MDK'nın vermiş olduğu kararlar PM veya büyük kongrede kaldırılabilir. Bunun için ilgilinin şahsen veya il yönetim kurulunun 1/5'inin; PM veya büyük kongrenin 1/20'sinin başvurusu gereklidir. Parti disiplin kuruluna sevk edilen üye Disiplin Kurulu’nun kesin kararı olmadığı sürece masumdur. Ancak Disiplin Kurulu gerekli görürse tedbir niteliğinde olmak üzere disiplin kuruluna sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal alabilir. Üye, bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edildiği Disiplin Kurulundan isteyebilir. Bu istek, Disiplin Kurulu tarafından 7 gün içinde karara bağlanır. Disiplin Kurulu’nca hakkında geçici çıkarma cezası verilen üye parti faaliyetine katılamaz ve parti organlarına teklifte bulunamaz. Ancak geçici çıkarma süresinde Partinin Programı, Tüzüğü ve parti organlarının bağlayıcı kararlarına uymakla yükümlüdür.
Partiden kesin çıkarma için Disiplin Kurulu’nun üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının kararı gereklidir. Disiplin Kurulu’na sevk edilen üye yazılı ve sözlü savunma hakkına sahiptir. Sevk edilen üyeye savunması için yazılı çağrı yapılır. Bu çağrıya 15 gün içinde yanıt vermeyen üye savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu süre seçim dönemlerinde SPY’nin 55. Maddesi çerçevesinde 7 güne indirilebilir. Kasıtlı suç isnadı ve asılsız tanıklık disiplin suçu olarak değerlendirilir ve bu konuda Disiplin Kurulu resen işlem yapar. Disiplin Kurulu kararı alınmadan parti içinde ve dışında yazılı veya sözlü görüş açıklanamaz. Kadına yönelik suçların disiplin kurullarında görüşülmesine öncelik verilir. Disiplin Kurullarında görev alanlar partinin diğer organlarında görev alamazlar.

Karar Düzeltme ve Yeniden Yargılama Talebi:
MYK, MDK kararlarına karşı düzeltme ve yargılanmanın yenilenmesi talebiyle MDK'ya başvurabilir. Karar düzeltme talebi her zaman yapılabilir. Her iki başvuruda da gerekçeler gösterilir. Bu başvurular Tüzük ve SPY'de belirtilen itiraz yolları arasında değerlendirilmez. MDK bu talebi en geç 30 gün içinde karara bağlar. Karar düzeltme talebi sonuçlanıncaya kadar Disiplin Kurulu kararı uygulamaya sokulmaz.


DİSİPLİN SUÇ VE YAPTIRIMLARI Disiplin yaptırımları uyarı, kınama, üyelikten geçici çıkarma ve üyelikten kesin çıkarmadır.

Aşağıdaki disiplin suçlarına karşılarında yazılan yaptırımlar uygulanabilir. Tekrarı halinde bir üst ceza verilir.
 1. Geçerli bir sebebi olmaksızın ödentisini yazılı talebe rağmen 4 ay üst üste ödemeyen üyeye uyarı cezası verilir.
 2. Parti işlerinde özel çıkar sağlayanlara kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.
 3. Parti parasına ve malına zarar verenlere kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.
 4. Parti defter ve evraklarında tahrifat yapanlara kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.
 5. Temel insan hakları ihlallerinde bulunanlara kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.
 6. Özel alan dahil kadınlara yönelik her türlü şiddet ve tacizde bulunanlara kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma yaptırımı uygulanır.
İtiraz:
İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı MDK’ya başvurulabilir. Hakkında partiden ya da gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi parti içi itiraz yollarını tükettikten sonra SPY’nin 57. Maddesi çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. Yargı kararı kesindir.


MALİ HÜKÜMLER Partinin gelirleri, Parti bayrağı, flaması, rozeti, yayınları ve rumuzlarının satışından sağlanacak gelirler, partice düzenlenen balo, eğlence, tiyatro, film gösterimi, konser ve yemeklerinden sağlanacak gelirler ve SPY'de belirtilen diğer kaynaklardır.
Partiye üye olan herkesten en az 5 milyon en çok 50 milyon TL giriş aidatı alınır. Giriş aidatı Genel Merkeze aktarılır. Parti üye aidatlarının aylık tutarı en az 5 milyon TL, en fazla 50 milyon TL’dir. Bu miktar üye tarafından belirlenir ya da değiştirilir. Genel ve yerel seçimlerde adaylık için başvuru ödentisi PM tarafından belirlenir. Partinin bütçesi, bilançoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesaplarının nasıl düzenleneceği ve gelirlerin sağlanması ile giderlerin yapılmasına ilişkin usuller SPY'nin ilgili hükümleri ve Tüzük doğrultusunda hazırlanacak Mali İşler Yönetmeliği ile gösterilir. Partinin her türlü gelir ve gideri SPY hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde belgelendirilir ve muhasebeleştirilir. Partinin bütün organları görev alanlarındaki mali işlemlerin belgelendirilmesi ve muhasebesinin tutulmasından birinci dereceden sorumludur.


GİDERLERDE SORUMLULUK VE YETKİ Partinin giderleri ve girişeceği yükümlülükler, Genel Merkezde parti tüzel kişiliği, illerde İl, ilçelerde İlçe Örgütü adına yapılır.
Yükümlülüklere girişmek, bankalardan para çekmek, bir mal veya hak üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konuda temsil yetkisi vermek için merkezde Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcıları’nın, il ve ilçelerde ise Başkan ve Saymanın, Başkan bulunmadığında da Sekreter ile Saymanın imzalarının bulunması zorunludur.


TUTULACAK DEFTERLER Her kademedeki parti organları, SPY'de gösterilen defter ve kayıtları tutmak zorundadır. Bunların nasıl tutulacağı, bu defterler dışında, hangi kurulların hangi defterleri tutacağı, teknik olanaklardan nasıl yararlanılacağı yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenir.


SPY VE DİĞER HÜKÜMLER Parti tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde SPY ve siyasi partilerle ilgili diğer yasal düzenlemeler dikkate alınır. SPY ve diğer yasalar tarafından tanınan hak ve yetkiler ilgili kurullarca kullanılır.


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 1. İl ve İlçe Yönetim Kurulları’ndan birinde üye olanlar, diğer bir İl ve İlçe Yönetim Kurulunun üyesi olamaz. İl ve İlçe Başkanları hakkında da aynı hüküm geçerlidir.
 2. Bu tüzükte üst organlar ve kurullar için öngörülen esaslar aksine hüküm olmadığı takdirde alt organ ve kurullar için de geçerlidir. Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
 
Üst