EMEP Tanıtım Tüzüğü

#1
PARTİNİN ADI VE TANIMI

Madde 1

Parti’nin adı Emek Partisi’dir.

Emek Partisi; din, cins ve ırk ayrımı gözetilmeden bütün işçilerin, işçi sınıfı saflarına katılan aydınların ve kaderini işçi sınıfıyla birleştiren emeğin bütün güçlerini kapsayan partisidir.

Parti’nin kısa adı EMEP’tir.

Parti’nin merkezi Ankara’dadır.
AMAÇ

Madde 2

Emek Partisi’nin amacı, sosyalizmin bir ön adımı olarak, demokratik halk iktidarını kurmak ve bağımsızlık, demokrasi ve siyasal özgürlüklerin kazanılıp yerleşmesiyle kesintisiz sosyalizme yönelmek ve nihai olarak sınıfları kaldırarak her türlü baskının kaldırılışının koşullarını yaratmaktır.ÖRGÜTLENME İLKELERİ VE İÇ YAŞAMI

Madde 3

Emek Partisi’nin örgütlenme ilkesi, işçilerin iradesinin ortaya çıkması ve eylem birliğinin gerçekleşmesi demek olan demokratik merkeziyetçiliktir. EMEP, kanatlar ve hiziplerin varlığı ve disiplinsizlikle bağdaşmayan bir irade ve eylem birliğidir.

Parti politikalarının yürütülmesi ve parti görevlerinin yerine getirilmesinde, azınlık çoğunluğa, alt kademeler üst kademelere ve bütün Parti, Genel Yönetim Kurulu’na tabidir.

Parti’de üstten ve alttan denetim birlikte uygulanır.

Parti içinde bilgi akışını sağlamak üzere, işçilerin ve partinin çıkarlarına uygun düşen bütün araçlar kullanılır.

Emek Partisi’nde parti içi tartışma, işçilerin ve emekçilerin, yaratıcı inisiyatifini ve eylemini geliştirmenin aracıdır. Parti, bir mücadele aracıdır.

Parti’de yetkili kurul ve kurumlar seçimle oluşturulur. Görevden alma ve atama ancak zorunlu hallerde uygulanır. Seçici üye ya da delegelerin seçtikleri yöneticileri geri alma hakları vardır; bu hak, organlar aracılığıyla gerçekleşir.

Parti’de bütün üyeler eşittir ve eşit haklara sahiptir.

Hataların ayıklanması ve yetersizliklerin aşılmasının aracı olan eleştiri ve özeleştiri, kişisellik konusu değildir. Parti program ve politikalarının kavranması ve hataların düzeltilmesi üzerinden gerçekleşen bir eğitsel çalışma olduğu kadar, parti program ve politikalarının geliştirilmesine, mücadele gücü ve kararlılığın yükseltilmesine, partinin teorik ve pratik birliğinin, partiyle sınıfın birliğinin ve bizatihi emeğin birliğinin gelişip kökleşmesine ve işçi ve emekçilerin eyleminin ilerlemesine hizmet eder.

Emek Partisi’nin çalışma ve örgütlenme alanları, başta farikalar olmak üzere, emeğin yoğunlaştığı birimler ve yerleşim birimleridir. Parti; fabrika, işletme, mahalle ve köylerde gruplar kurarak üyeler edinir. Tabandaki örgütlenme ve çalışma, ilçe ve illerde merkezileşir.ÜYELİK

Madde 4

Partiyi benimseyip sahiplenen işçi ve emekçiler ve Parti’nin program ve tüzüğünü kabul eden herkes, EMEP üyesi olabilir. Bunun için, Parti aidatını düzenli olarak ödemeyi ve bir parti görevi üstlenmeyi kabul etmek ve 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur.ÜYELİK ÖDENTİSİ

Madde 5

Parti üyelerinin ödeyeceği aylık ödentinin alt sınırı 5 YTL, üst sınırı ise 250 YTL’ dir.ÜYE OLMAK

Madde 6

Partiye üye olmak isteyenler, sürekli iş yeri ya da oturduğu yer adresinin bulunduğu ilçe örgütüne başvurur. Başvuruda iki parti üyesinin referansı aranır.

Başvurular ilçe örgütü tarafından en geç 1 ay içinde incelenip karara bağlanır. 1 ay içinde karar verilmemişse başvuru kabul edilmiş sayılır.

Daha önce partiden ayrılmış olup yeniden partiye üyelik için başvuranlar GYK kararı ile üye yazılabilirler.

Parti açısından doğrudan üye yazımı yararlı görülenler ile genel ve ara yerel ve genel seçimlerde aday olmalarında yarar görülenlerin başvuruları üzerine, GYK doğrudan üye yazımı yapabilir ve üye kabul edilenler ilgili ilçe örgütüne bildirilir. İl Yönetim Kurulları da başvuru ve üyeliği doğrudan kabul edebilirler.

Üyeliği reddedilenler, 15 gün içinde, bir üst organa itiraz edebilirler; üst organın kararı kesindir. İlçe ve il örgütleri başvuruları sonuçlandırır ve vakit geçirmeksizin bir üst organa iletir. Yurtdışında bulunup üye olmak isteyenler, bulundukları ülkede Emek Partisi Temsilciliği varsa temsilciliğe başvurur. Başvuru Temsilcilik tarafından en geç 1 ay içinde incelenip karara bağlanır. Başvurucu üyeliğe kabul edildiği takdirde Türkiye’deki en son ikametgâh adresinin bulunduğu il veya ilçeye kaydı yapılır.

Başvurucunun bulunduğu ülkede EMEP temsilciliği yoksa başvurucu GYK’ya başvurur.

Başvuru GYK tarafından görüşülür. Başvurucu üyeliğe kabul edildiği takdirde, Türkiye’deki en son ikametgâh adresinin bulunduğu il veya ilçeye kaydı yapılır.

Üyelik ile ilgili diğer hususlar GYK tarafından hazırlanacak Üye Kayıt Yönetmeliği’nde düzenlenir.

Parti üyeleri, partinin birden fazla örgüt birimine üye kaydolamaz, aksi halde son kayıt tarihinden önce yapılmış olan üyelik kaydı geçersizdir.ÜYELİK HAK VE GÖREVLERİ

Madde 7

Sınıfı, emeği ve halkı, emeğin örgütü ve halkın sözcüsü Emek Partisi’ni savunmak ve desteklemek. Çalışması ve yaşamıyla emeği ve halkı savunmak ve onun geri kalmış kesimlerinin uyanışı, örgütlenmesi ve Parti’ye katılmasına yardım etmektir. Bu görevlerini yürütebilmek üzere bir parti organında çalışmak ya da bir parti görevi üstlenmektir.FAHRİ ÜYELİK

Madde 8

Parti, özel katkısı olabilecek ve isteyen partisiz kişilerin de çalışmalara katkısını sağlamak amacıyla fahri üyeler kayıt edebilir. Fahri üyeler, yönetim ve karar organlarının toplantılarına çağrılarak bilgi ve görüşlerinden yararlanılabilir.YÖNETİCİ, ÖZEL GÖREVLİ, BÜRO VE

KOMİSYON ÜYELERİNİN EK GÖREVLERİ

Madde 9

• Parti program ve politikalarını savunmak ve yaygınlaştırmak,

• Canlı ve aktif bir çaba ve çalışma içinde olmak,

• İşçiden tek farkının sahip olduğu bilgi ve politik birikimin düzeyi olduğunu ve ancak böylelikle sınıf ve emekçi yığınlar içinde kök salabileceğini ve onlara eylemlerini geliştirmede yardımcı olabileceğini bilerek bir işçi olarak ya da onun gibi yaşamak ve davranmak.

• Çalışma alanında örgüt kurmak,

• Başta kendininkiler olmak üzere hatalara karşı eleştiri ve özeleştiri silahını kullanmak,

• Parti yayınlarıyla, partinin desteklediği yayınları takip edip tartışmak ve öğrenmek; bu yayınların dağıtımını örgütlemek ve dağıtmak.ÜYELERİN HAKLARI

Madde 10

• Yetkili organlara önerilerde bulunmak,

• Bilgilendirme, tartışma ve politikalar saptanıp kararlar alınması için toplantılar istemek,

• Gereğinde yöneticileri Tüzük hükümleri uyarınca geri alabilmek,

• Kendi organında çözümlenemediğini düşündüğü konular ve eleştirilerini, en üst organa kadar, üst organlara, sırasıyla iletmek ve yanıt istemek,

• Seçim ve karar süreçlerine katılmak ve yönetici organlara aday olmaktır.ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 11

Parti gönüllü bir birliktir ve her üye dilediğinde üyelikten istifa etme hakkına sahiptir.

İstifa, kayıtlı bulunulan Parti örgütüne yazıyla bildirilir. Parti örgütü, istifayı işleme koyar ve üst organlara iletir.ÖRGÜTÜN YAPISI

Madde 12

Parti, örgütsüz bir yığın değil, örgütlü bir birliktir.

Mücadelesi ve iç yaşamını, görev ve sorumlulukları belirlenmiş organ ve örgütleri aracılığıyla gerçekleştirir. Parti, birim örgütleri ve yönetici organların toplamından oluşur.

Parti Örgütü; Merkez organları, il örgütü, ilçe örgütü, belde örgütü, temsilcilikler ve yurtdışı temsilcilikleri, kadın kolu, gençlik kolu ile TBMM Parti Grubu, İl Genel Meclisi Grupları ve Belediye Meclisi Grupları’ndan oluşur.

MERKEZ ORGANLARI

Madde 13

a) Genel Kongre

b) Genel Başkan

c) Genel Yönetim Kurulu

d) Gençlik Kolu Merkez Yönetim Kurulu

e) Merkez Disiplin KuruluİL, İLÇE VE BELDE ÖRGÜTLERİ, YURTDIŞI

TEMSİLCİLİKLERİ, KADIN KOLU VE GENÇLİK KOLU

Madde 14

a) İl ve İlçe Kongreleri

b) İl ve İlçe Yönetim Kurulları

c) Belde Örgütleri

d) Yurtdışı temsilcilikleri

e) İl Kadın Kolu

f) İl Gençlik Kolu

g) İl Disiplin KuruluPARTİ GRUPLARI

Madde 15

a) TBMM Grubu Genel Kurulu

b) TBMM Grubu Yönetim Kurulu

c) TBMM Grubu Disiplin Kurulu

d) İl Genel Meclisi Parti Grupları

e) Belediye Meclisleri Parti GruplarıGENEL KONGRE

Madde 16

Kongre, Parti’nin en üst organıdır. Seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur. Genel Kongre’nin seçilmiş delegeleri 1100 kişiden fazla olamaz. Delegeler İl Kongreleri’nce seçilir. İki Kongre arasında seçimli Olağanüstü İl Kongresi yapılmışsa, son İl Kongresi’nde seçilmiş delegeler Kongre delegesidir. İllerin seçeceği delege sayısı, illerin milletvekili sayısının en çok iki katı kadardır. Genel Kongre delegelerinin sayısı ve seçim yönteminin ayrıntıları, Parti Kongreleri öncesinde, Genel Yönetim Kurulu tarafından bir genelgeyle bütün parti örgütüne bildirilir.

Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve üyeliği devam eden Parti kurucuları ile partili milletvekilleri ve bakanlar, Kongre’nin doğal delegeleridir. Parti kurucularının sayısı, Genel Kongre’nin seçilmiş delegelerinin yüzde on beşinden çoksa, kurucular aralarında toplanarak, bu oranı sağlamak üzere, delegelerini seçerler. Genel Kongre’nin doğal delegeleri İl Kongreleri’nde ayrıca Genel Kongre delegesi olarak seçilemezler.

Genel Kongre olağan iki yılda bir toplanır.

Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu ya da Kongre delegelerinin beşte birinin yazılı isteğiyle, Genel Kongre, olağanüstü olarak toplanır. İstek halinde, gündem, isteğinin Genel Merkez’e ulaşmasından başlayarak en çok iki ay içinde, Genel Başkan, Kongre’yi toplamakla yükümlüdür.

Genel Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde, İl ve İlçe Kongreleri ile birlikte Kongre’yi en çok bir yıl erteleyebilir.

Olağan ya da Olağanüstü Kongre’nin yeri, günü ve gündemi, bir ay öncesinden örgütlere bildirilir. Kongre delegelerinin onda birinin imzasıyla gündeme madde eklenmesi kararlaştırılabilir.

Kongre’nin toplantı yeter sayısı, delegelerin salt çoğunluğudur. İlan edilen gün ve saatte toplanmak için yeter sayı oluşmazsa, Kongre, ertesi gün, aynı yer ve aynı saatte, aynı gündemle, katılan delegelerle toplanır. Bu durumda, karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Kongre Divanı, bir başkan, iki yardımcısı ve iki sekreterden oluşur ve açık oyla seçilir.

Kongre’ye sunulacak rapor ve belgeler, en az yedi gün öncesinden kongre delegelerine ulaştırılır ve Parti iradesinin yansıması ve Kongre’nin aynı zamanda eğitim aracı olması için, örgüt içinde tartışılması sağlanır. İl ve İlçe Yürütme Kurulları, bu çalışmayı örgütlemekle yükümlüdür.

Kongre, dünya, ülke ve Partiyi ilgilendiren tüm konuları tartışır ve Partiyi bağlayıcı kararlar alır. Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu’nu gizli oyla seçmek; Partinin Tüzük ve programında değişiklik yapmak; Partinin gelir-gider kesin hesabını kabul ve Genel Yönetim Kurulunu ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek; Partinin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine ve böylece hukuki varlığı sona ermesine; Partinin hukuki varlığının sona erdirilmesi kararı üzerine, Partinin mallarının tasfiye veya intikal şekline kararlar vermek Genel Kongre’nin yetkilerindendir.GENEL BAŞKAN

Madde 17

Genel Başkan, bütün parti örgütünün Başkanı’dır ve Parti’yi temsil eder. Partiyi bağlayıcı açıklamalarda bulunmaya, görüşmeler yapmaya, ilişkiler kurmaya yetkilidir.

Genel Başkan, Parti yönetim organlarını, kurul ve komisyonları, görevlileri birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırabilir ya da GYK üyelerini bu işle görevlendirebilir. Parti çalışmalarının uygun şekilde yürümesi için gerekli önlemleri alır.

Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır.

Genel Başkan, Kongre’de karar yeter sayısıyla gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada yeterli oy sağlanamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan, başkan seçilir.

Genel Başkanlık’ın herhangi bir nedenle boşalması halinde, Genel Kongre toplanıncaya kadar GYK, Partiyi temsil yetkisini, kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi eder. En geç 45 gün içinde Genel Kongre’yi toplantıya çağırır.GENEL YÖNETİM KURULU

Madde 18

Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Kongre’de seçilen 35 üyeden oluşur.

Genel Yönetim Kurulu, iki kongre arasında partinin en yetkili organıdır.

• Parti program ve tüzüğüne, kongre kararlarına uygun olarak, tüm konularda tam yetki ile kararlar alır, partinin ilke ve politikalarını belirler ve uygular.

• GYK, partinin tüzel kuruluşlarla ilişkisini ve bu ilişkinin yürütülmesinde izlenecek yol ve yöntemleri kararlaştırır.

• Çalışma dönemi ile ilgili kongreye sunulacak raporu, görüşülmesini istediği öneriler ve karar tasarılarını hazırlar.

• Parti bütçesini kararlaştırır. Kesin hesabı onaylar.

• GYK; Program, tüzük kongre ve merkez organlarının ilke politika ve kararlarının uygulanmaması durumunda İl Yönetim Kurulunu görevden alabilir. GYK, görevden aldığı İl Yönetim Kurulu yerine yenisini geçici olarak atar. Bu kurul en geç 45 gün içinde il kongresini toplar. İl Kongresi, İl Yönetim Kurulu’nu seçer.

GYK, en geç 4 ayda bir toplanır.

GYK, Genel Başkan tarafından, en az yedi gün öncesinden varsa Genel Sekreter yoksa Başkanlık Kurulu tarafından hazırlanan gündemle toplantıya çağrılır.

• GYK, işçi ve emekçi hareketinin sorunlarını izler, çözümler ve Parti’nin özel politikalarını geliştirip uygular.

• Parti içi yaşam ve eğitimi ve parti yayınlarını planlayıp örgütler ve yönetir. Kongre çalışmalarını örgütleyip gerekli hazırlıkları yapar, bununla ilgili yönetmenlikleri hazırlar.

GYK, parti üyeleri ve parti üyesi olmayanlardan kendisine bağlı çalışma grupları, bürolar ve komisyonlar oluşturabilir.

GYK, kendi içinden gerekli gördüğünde bir Genel Sekreter seçer.

GYK, kendi içinden Genel Sayman ve gerekli gördüğü sayıda Genel Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreter Yardımcıları’nı seçer.

Genel Sekreter; GYK ve yönetici organlar ile il ve ilçe örgütleri arasında irtibatı sağlar. Başkanlık Kurulu’nun günlük çalışmasında uyum ve koordinasyon sağlar. GYK’nın yayınladığı genelgeleri, aldığı kararları il ve ilçe örgütlerine iletir. İl ve ilçe örgütlerinin; program, tüzük, kongre kararları, GYK ve yetkili organların politikaları ve kararları doğrultusunda çalışmasını denetler. GYK toplantılarının gündemini hazırlar. GYK üyelerini toplantı yer, gün ve gündemini belirterek toplantıya çağırır.

Genel Başkan Yardımcıları; Genel Başkan’ın görevlendirmesiyle, Parti adına açıklamalarda bulunur, görüşmeler yapar ve Genel Başkan’ın bulunmadığı yerlerde partiyi temsil eder.

Genel Başkan Yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde GYK tarafından görevden alınabilir. GYK görevden aldığı Genel Başkan Yardımcısı’nın yerine yenisini seçer.

Genel Sekreter Yardımcıları; Genel Sekreter’in işlerine yardımcı olur. Partinin, yurt çapında örgütünün genişlemesi ve örgütlülüğün pekişmesi için çalışmalar yapar.

Genel Sayman; Parti gelir ve giderlerini planlamak, gelir kaynaklarını örgütlemek ve harcamaları tutumlu bir şekilde yapmakla görevlidir. Genel Sayman gelir gider defterinin, demirbaş kayıtlarını ve kesin hesapları düzenli tutulmasını sağlar.BAŞKANLIK KURULU

Madde 19

Başkanlık Kurulu, Genel Başkan ve GYK tarafından belirlenen yeterli sayıda GYK üyesinden oluşur. Başkanlık Kurulu, Parti Program ve tüzüğü hükümleri ile Genel Kongre ve Genel Yönetim kurulunun kararlarını günlük olarak icra ve uygulanmasını takip eder. Başkanlık Kurulu üyeleri görevlerini yürütürken ihtiyaca bağlı olarak ve kendi aralarında koordinasyonu sağlamak amacıyla gerekli görüldüğünde toplanırlar.

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Madde 20

Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kongre tarafından gizli oyla seçilen 7 üyeden oluşur.

Kurul seçiminden sonraki 15 gün içinde yapacağı ilk toplantısında Başkanı’nı seçer. Çalışma koşul ve yöntemleri GYK tarafından hazırlanacak Disiplin Yönetmenliği ile belirlenir.İL ÖRGÜTÜ

Madde 21

İl Örgütü, İl Yönetim Kurulu, İlçe ve Belde örgütleri, İl Gençlik Kolu, İl Kadın Kolu, temsilciler ve İl Disiplin Kurulu’ndan oluşur.İL KONGRESİ

Madde 22

İl Kongresi, Genel Kongre’nin yapılmasına engel olmayacak süreler içerisinde toplanır. Bu süre 2 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz. İlçe Kongrelerinde seçilen delegelerden, delege sayısı 600’ü geçemez. Ancak İlçe örgütlerinin kurulmadığı ya da İlçe kongrelerinin yapılmadığı illerde il kongresi doğrudan il üyelerinin katılımı ile yapılır. İlin Partili Milletvekilleri, ilin Partili İl Büyük Şehir Belediye Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyeleri İl Kongresi’nin doğal delegeleridir.

İl Kongresi’nin toplanmasına ve delegelerin belirlenmesine ilişkin yöntem ve ayrıntı, ilçelerin kongre tarihinden en az bir ay önce GYK tarafından hazırlanan bir genelge ile Parti örgütlerine bildirilir.

İl Kongresi, Genel Kongre delegelerini, İl Başkanı’nı, İl Yönetim Kurulu’nu ve İl Disiplin Kurulu’nu seçer.

İl Kongresi, dünya ve ülke sorunlarıyla Parti politika ve kararlarının İl’e uygulanışını tartışır ve kararlar alır.

İYK’nın çalışma raporuyla mali raporu tartışıp kesin hesapla birlikte kararlaştırır ve tahmini il bütçesini onaylar.

İl Kongresi, İYK’nın belirlediği yer, gün ve gündemde toplanır. Çoğunluk sağlanarak çağrılan gün, yer ve saatte toplanamazsa, ertesi gün aynı saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanır. İl Kongresi’nde delegelerin onda birinin önerisiyle gündeme madde eklenebilir.

Olağanüstü İl Kongresi, GYK veya İYK kararıyla veya il delegelerinin beşte birinin yazılı isteğini il örgütüne iletilmesiyle toplanır. Delegelerin istekleriyle toplandığında, gündem, istekte belirtildiği gibidir.İL YÖNETİM KURULU

Madde 23

İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı içinde olmak üzere 7 asil 3 yedek üyeden oluşur. Kendi içinden İl Sekreteri ve İl Saymanı’nı seçer.

İl Yönetim Kurulu, Parti program ve tüzüğüyle merkez organları ve İl Kongre kararları ışığında ildeki işçi ve emekçi hareketine katılır ve yardım eder, ildeki parti çalışmasını yönetir.

İl Yönetim Kurulu, program, tüzük, merkez organlar ve İYK ilke, politika ve kararlarının uygulanmaması durumunda ilçe başkan ve yönetim kurulunu görevden alır ve geçici İlçe başkan ve Yönetim Kurulu’nu atar. İYK, yeterli sıklıkta toplanır.İL DİSİPLİN KURULU

Madde 24

İl Disiplin Kurulu, İl Kongresi tarafından gizli oyla seçilen 3 üyeden oluşur. Çalışma yöntemleri GYK tarafından hazırlanan disiplin yönetmenliğinde belirtilir.İLÇE ÖRGÜTÜ

Madde 25

İlçe örgütü 5 üyeden oluşan İlçe Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. İlçe Örgütü, ilçe sınırları içindeki bütün parti örgütleri toplamından oluşur.İLÇE KONGRESİ

Madde 26

İlçe Kongresi, en çok 400 delegeden oluşur. Delegeler seçim yönetmeliğine göre seçilir.

İlçe Kongresi, İl Kongresi delegelerini ve İlçe Başkanı ile İlçe Yönetim Kurulu’nu seçer.

Parti ilke, politika ve kararlarıyla üst organın talimatları ışığında ilçenin politik durumu ve işçi emekçi hareketinin sorunlarını tartışır, özel politikalar saptar.

İlçe Yönetim Kurulu’nun çalışma raporunu tartışıp kararlar alır, ilçe örgütünün gelir-gider hesaplarını ve tahmini bütçeyi onaylar.

İlçe Kongresi, 2 yılda bir toplanır. İlçe kongresinin tarihi il kongresini mümkün kılacak şekilde, İlçe Yönetim Kurulu tarafından saptanır. İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlçe Belediye Başkanı ve ilçeye bağlı diğer belediyelerin başkanları, İlçe Kongresi’nin doğal delegesidir. İl Belediye Başkanları ile merkez ilçe çevresindeki diğer Belediye Başkanları Merkez İlçe Kongresi’nin doğal delegeleridir.

Bunun haricinde İlçe Kongresi’nin toplanması ile ilgili kurallar, tüzükte İl Kongresi için belirtilen kuralların aynısıdır.

Toplantı yeter sayısının sağlanmaması ihtimali karşısında ve bu durum oluştuğunda İl Kongresi açısından gerekli önlemlerin benzeri alınır.

Olağanüstü İlçe Kongresi, İlçe YK kararı ya da bir önceki ilçe kongresi delegelerinin beşte birinin yazılı istemiyle toplanır. Delegelerin istemiyle toplandığında, gündem, istekte belirtildiği gibidir.İLÇE YÖNETİM KURULU

Madde 27

İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı da içinde olmak üzere 5 asil 2 yedek üyeden oluşur. Kendi içinden ilçe sekreteri ve ilçe saymanını seçer. İlçe Yönetim Kurulu, ilçedeki işçi ve emekçi hareketine katılır ve yardım eder; ilçedeki parti çalışmasını yönetir. İlçe Yönetim Kurulu gerekli sıklıkta toplanır.BELDE ÖRGÜTÜ

Madde 28

Beldelerde ilçe örgütü tarafından, 3 üyeden oluşan Belde Komitesi kurulur. Bu komite beldedeki parti üyeleri arasından, İlçe YK temsilcisinin gözetiminde belde üyeleri tarafından seçilir. Seçim koşulları olmadığı zaman, ilçe örgütü Belde Komitesi’ni atayabilir. Komite, üyelerin arasından bir başkan seçer.BÜRO, KOMİSYON VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 29

Partinin bütün yönetici organları kendilerine bağlı büro, komisyon ve çalışma grupları kurma yetkisine sahiptir. Büro, komisyon ve çalışma gruplarında partili partisiz ayrımı yapılmadan yararlı olabilecek herkes, yönetici organların kararı ile çalışabilir. Büro, komisyon ve çalışma gruplarının elemanları, kendisine danışma ve bilgilerinden yararlanma amacı ile GYK dahil, bütün yönetici organların toplantılarına çağrılıp, bilgilerinden yararlanılabilir.PARTİ TEMSİLCİLİĞİ

Madde 30

Parti Genel Yönetim Kurulu ya da ilgili yönetim kurulu; henüz il, ilçe veya belde örgütü kurulmamış il, ilçe ve beldelerde; başvuran yurttaşlara ilk elden parti hakkında bilgi vermek; program, tüzük ve parti yayınları ile rozet, flama vb. parti sembollerini satmak, dağıtmak; üyelik için başvuran yurttaşların giriş belgelerini ilçe örgütüne vermek üzere kabul etmek ve böylece o yerde parti örgütünün kurulmasına olanak sağlamak amacı ile bütünüyle ilgili yönetim kurulunun sorumluluğunda olmak üzere görevlendireceği bir parti üyesi eliyle “parti temsilciliği” açabilir.

Temsilcilerin görevi, bu yerlerde parti örgütünün oluşturulması ile ya da illerde GYK tarafından, ilçelerde İYK tarafından, beldelerde İlçe Yönetim Kurulu tarafından temsilcinin görevine son verilmesi ile biter.

İl Temsilcisi doğrudan GYK’ya bağlıdır, İlçe Temsilcisi İYK’ya ve Belde Temsilcisi de İlçe Yönetim Kuruluna bağlıdır.PARTİ GRUPLARITBMM PARTİ GRUBU

TBMM Parti Grubu Genel Kurulu

Madde 31

Partinin, yasada belirtilen yeter sayıda milletvekili varsa, TBMM Parti Grubu kurulur ve kuruluşu Genel Başkan tarafından TBMM başkanlığına bildirilir.

Parti Grubu; program ile genel kongre ve GYK kararlarıyla belirlenen parti politikalarını TBMM çalışmaları yoluyla uygulamaya geçirmek üzere, grup iç yönetmenliği çerçevesinde çalışır. Grup iç yönetmenliği; grubun kuruluşunun TBMM Başkanlığı’na bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde, GYK tarafından hazırlanır ve yürürlüğe girer. Bu yönetmenlik TBMM Başkanlığı’na sunulur.

Bakanlar Kurulu ya da bir Bakan’a güven ya da güvensizlik oyu verilmesi için karar alma yetkisi, Grup Genel Kurulu’nundur. Bu yetki başka bir organa devredilemez. Grup Genel Kurulu’nda seçimlerle ilgili oylamalar ile üyelere ilişkin bağlayıcı nitelikteki oylamalar gizli oyla yapılır.

GRUP BAŞKANI

Madde 32

Partinin Genel Başkanı, TBMM üyesi ise; Parti Grubu’nun ve Grup Yönetim Kurulu’nun Başkanı’dır. Genel Başkan TBMM üyesi değil ise, grup Üyeleri arasından iç yönetmenlikte gösterilen yöntemle Grup Başkanı seçilir.

Genel Başkan, parti çalışmalarıyla ilgili olarak grup üyelerine görev verebilir.TBMM PARTİ GRUBU YÖNETİM KURULU

Madde 33

TBMM Parti Grubu, iki yılda bir yasama yılının başında, Grup Başkanı ve iki Grup Başkan Vekili ile 5 kişilik Yönetim Kurulu’nu seçer.

Grup Başkan Vekilleri, grup çalışmalarının yürütülmesinde Genel Başkan’ın yardımcısı ve görevlendireceği hususlarda vekildir.

Grubun doğal sözcüsü Genel Başkan’dır. Genel Başkan’ın bulunmadığı yada uygun gördüğü sürelerde bu sözcülüğü Grup Başkan Vekilleri yaparlar.GRUP KURULAMAYAN DURUMLAR

Madde 34

Parti milletvekillerinin sayısı grup kurmaya yetmiyorsa; bu milletvekilleri partinin genel tutumunu ilgilendiren ya da Genel Başkan’ca gerekli görülen konularda toplanarak ortak tutum belirlenir. Aralarındaki işbirliğinin ve görev bölümünün kurallarını Genel Başkan’a danışarak saptarlar.TBMM PARTİ GRUBU DİSİPLİN KURULU

Madde 35

TBMM Grup Disiplin Kurulu, Grup Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen 3 üyeden oluşur. Seçimden sonraki 15 gün içinde yapılacak ilk toplantıda Grup Disiplin Kurulu, Başkan ve Sekreter üyeyi seçer.

Grup Disiplin Kurulu’nun çalışma koşulları ve yöntemleri GYK tarafından hazırlanacak disiplin yönetmeliği tarafından belirlenir.İL GENEL MECLİSİ VE

BELEDİYE MECLİSLERİ PARTİ GRUPLARI

Madde 36

İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerindeki Parti üyeleri kendi aralarında bir grup oluştururlar. Partili Belediye Başkanları, Belediye Meclisi’ndeki Parti Grupları’nın doğal Başkanı’dır.

Belediye Meclisi Parti Grubu, kendi içinden Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri ve sözcülerini seçerler. İl Genel Meclisi Parti Grubu’nun Başkanı ise, Meclis üyesi olduğu takdirde Parti İl Başkanı’dır. Bu grup, kendi içinden Başkan, Başkan Vekili ve sözcüsünü seçer.

İl ve ilçe Başkanları; Parti Grupları’nı bütçe, yıllık program ve faaliyet raporu görüşmeleri öncesi olmak üzere 1 yıl içinde en az 3 kez toplantıya çağırır. Parti Grupları, İl ve İlçe Başkan ve Yönetim Kurulları’nın görüş ve önerilerini dikkate alır.

Grup üyeleri; Parti program ve ilkelerine, Genel Kongre ile kendi Kongreleri ve gruplarının kararlarına uymak zorundadır.

Belediye Başkanları’nın yürütme ile ilgili yasal görevleri konusunda bağlayıcı grup kararı alınamaz. İl Meclisi ve Belediye Meclisleri parti gruplarının oluşturulması, çalışma yöntemleri ve bu grupların parti örgütü ile ilişkileri GYK tarafından hazırlanacak Yerel Yönetimlere İlişkin Yönetmelik’te düzenlenir.GENÇLİK KOLU

Madde 37

Emek Partisi, gençlik sorunları konusunda çalışma yapmak ve gençlerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Gençlik Kolu kurabilir. Emek Partisi Gençlik Kolları’nın kısa adı Emek Gençliği'dir.

Gençlik Kolu kurulmasına Genel Yönetim Kurulu karar verir. İllerde Gençlik Kolu kurulmasına İl Yönetim Kurulu karar verir. Her ilde Gençlik Kolu kurulması zorunlu değildir.

İlçelerde gençlik kolu kurulmasına ilçe yönetim kurulu karar verir. Her ilçede gençlik kolu kurulması zorunlu değildir.

Gençlik Kolu örgütü; ilçe gençlik kolu, il gençlik kolu ve Emek Gençliği Merkez Yürütme Kurulu'ndan oluşur.

18 ve 25 yaşları arasındaki parti üyeleri aynı zamanda gençlik kolu örgütü üyesidir. İlçe Gençlik Kolu 5 üyeden oluşur. Kendi içinden bir başkan seçer. İlçe Gençlik Kolu gençlik sorunları ve çalışmaları bakımından il gençlik koluna bağlı olarak çalışır, genel parti faaliyetleri açısından ise ilçe parti örgütüne bağlı olarak çalışır.

İl Gençlik Kolu 7 üyeden oluşur. Kendi içinde başkanını seçer. İl Gençlik Kolu gençlik sorunları ve çalışmaları bakımından Emek Gençliği Merkez Yürütme Kurulu'na, genel parti çalışmaları açısından ise il parti örgütüne bağlı olarak çalışır.

Emek Gençliği Merkez Yürütme Kurulu 15 üyeden oluşur. Kendi içinde bir başkan seçer.

Emek Gençliği Merkez Yürütme Kurulu Genel Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışır.

İlçe Gençlik Kolu Kongresi'ne ilçe örgütüne üye 18 ile 25 yaşını doldurmuş bütün üyeler katılabilir. İlçe Gençlik Kolu İlçe Gençlik Kolu Kongresinin doğal delegesidir. İlçe Gençlik Kolu Kongresi 5 kişilik ilçe gençlik kolu yönetimini ve il gençlik kolu kongresi delegelerini seçer. Her beş ilçe gençlik kolu üyesi için bir il gençlik kongre delegesi seçilir.

İl Gençlik Kolu Kongresi'ne ilçelerden seçilmiş delegeler katılır. İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeleri İl Gençlik Kolu Kongresi'nin doğal delegesidir. İl Gençlik Kolu kongresi 7 kişilik İl Gençlik Kolu yönetimini ve Emek Gençliği Merkez Kongresi delegelerini seçer. İl Kongresinde Merkez Kongresine katılmak için her beş il kongresi delegesine bir merkez kongre delegesi seçilir.

Emek Gençliği Merkez Kongresi il kongrelerinde seçilmiş delegelerle toplanır. Emek Gençliği Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Emek Gençliği Merkez Kongresi'nin doğal delegeleridir. Emek Gençliği Merkez Kongresi 15 kişilik Emek Gençliği Merkez Yürütme Kurulunu seçer. Merkez Yürütme Kurulu kendi içinden başkanını seçer.

Gençlik kolları Genel Merkez, il ve ilçe binalarında çalışır, gerek görülürse GYK’nın izni ile ayrı gençlik kolu binaları da açılabilir.

Gençlik Kolu örgütlerinin ilk kongrelerinin yapılmasına kadar; ilçe gençlik kolu parti ilçe yönetimi, il gençlik kolu parti il yönetimi ve Emek Gençliği Merkez Yürütme Kurulu GYK tarafından parti üyeleri arasından atanır.

Genel Yönetim Kurulu Gençlik Kolu Yönetmeliği'ni yapar.

KADIN KOLU

Madde 38

Emek Partisi üyesi kadınların kadınlara özgü sorunların çözümü ve kadın sorunları ile ilgili çalışmalar yürütmek üzere Kadın Kolu kurar.

Kadın Kolu kurulmasına GYK karar verir.

Genel Yönetim Kurulu kadın kolu faaliyetini sürdürmek için kendi içinden yeterli sayıda üyesini görevlendirir.

İl ve ilçelerde kadın kolu kurulmasına il ve ilçe yönetim kurulları karar verir. Her ilçe ve ilde kadın kolu kurulması zorundu değildir, il ve ilçe yönetimleri tarafından gerekli görüldüğü takdirde kurulur.

İl Yönetim Kurulu kadın kolu çalışmalarını yürütmek için il örgütü üyeleri arasından 1 ile 7 üyeyi atar. İl Kadın Kolu bu üyelerden oluşur. İl Kadın Kolu il yönetimine bağlı olarak çalışır.

İlçe yönetim kurulları kadın kolu çalışmalarını yürütmek için partinin ilçe örgütü üyeleri arasından 1 ile 5 üyeyi atar. İlçe kadın kolu bu üyelerden oluşur. İlçe kadın kolu ilçe yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır.

Kadın Kollu Yönetmeliği GYK tarafından yapılır.YURTDIŞI PARTİ TEMSİLCİLİĞİ

Madde 39

GYK gerekli gördüğünde, yabancı ülkelerde bir ya da birden fazla parti temsilciliği açabilir.

Yurtdışı parti temsilcileri GYK tarafından seçilir. Yurtdışı temsilcileri partiyi bulundukları ülkede temsil eder; çeşitli parti, kişi ve kuruluşlarla parti adına ilişkileri sürdürür.KONFERANSLAR

Madde 40

Genel Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde parti üyeleri ile sınırlamadan, katılımcılarını önceden belirleyerek merkezi ve iller düzeyinde genel ve özel konferanslar toplayabilir. Konferanslar, danışma ve eğitime yöneliktir; karar organı değildir.ORTAK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Madde 41

Emek Partisi disiplinli bir partidir. Disiplin, partinin işçilere ve işçi hareketine dayanması ve sınıfın bir örgütü olmasından, onun emek karakterinden ve üyelerinin gönüllü katılımından kaynaklanır. Bu disiplin ihlal edilemez.

Sınıfın, halkın ve partinin çıkarına, parti program ve tüzüğüne, organ kararlarına aykırı ve sorumsuzca davrananlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır. Bu hükümlere karar vermeye yetkili organlar disiplin kurullarıdır.Madde 42

Gerekli olduğunda, disiplin hükümleri, uyarı, kınama, görevden alma, üyelikten geçici ve kesin çıkarmadır.

• Parti ilke ve kararlarına uymayanlar, uyarılır.

• Bu tutumda ısrar edilmesi halinde uyarı kınamaya çevrilir.

• Sınıfın, halkın ve partinin çıkarının gözetilmemesi, parti program ve tüzüğüne, organ kararlarına uymamakta ısrarlı olunması ve parti üyelerine haksız suçlamalarda bulunulması durumunda, geçici çıkarma yoluna gidilir.

• Üyelikten geçici olarak çıkarılanlar, hükmü uygulayan disiplin kurulu kararına göre, 1 ile 2 yıllık süre için yöneticilik yapamaz, seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar. Belirlenen süre sonunda disiplin kurulu, ilgili parti örgütünün raporu üzerinden, karara varır. Tutumlarını değiştirmeyenler, partiden kesin olarak çıkarılır.

• Parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası; sınıfın, halkın ve Parti’nin değerleri ile program ve tüzüğünü kökten çiğneyenler, hizipçilik yapanlar ve parti disiplinini ısrarla reddedenlere de uygulanır.

• Geçici ve kesin çıkarma cezaları alanlar, Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz edebilirler.

• Partiden çıkarılmış üyenin yeniden kabulü, Genel Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

Disiplin Kurulları, sevk edilen üyeler hakkında en geç 2 ay içinde karar verirler.

Disiplin Kurulu’na sevk etme yetkisi üyenin bağlı olduğu İl Yönetim Kurulu’na aittir.

Merkez Organları Üyeleri’nin Disiplin Kuruluna sevk edilmesi, GYK kararıyla olur. İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sevk kararları, bir üst organ tarafından alınır.

İl Disiplin Kurulu kararlarına 1 ay içinde itiraz edilebilir; itiraz mercii, Merkez Disiplin Kurulu’dur.

Disiplin Kurulları, kesin çıkarma kararını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Disiplin Kurulları’nın çalışması ve sevk edilenlerin itiraz sürelerine ilişkin ayrıntı, GYK tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

Kesinleşen disiplin hükümlerini kaldırma yetkisi, Kongre’nindir.GENEL HÜKÜMLER

Madde 43

İl ve İlçe örgütlerinin yeni kurulduğu yerlerde kurucu il başkanı ve yönetimini GYK ve kurucu ilçe başkanı ve yönetimini GYK veya İl Yönetim Kurulu tarafından atar ve atanan yönetim kendi üyeleri arasından saymanını seçer.

İl ve İlçe Yönetim Kurulları’nın çekilmesi durumunda da bu madde uygulanır.Madde 44

Parti üyeleri, her göreve aday olabilir, aday gösterebilir. Parti organlarına üye seçimleri, gizli oy ve açık ve aralıksız sayımla yapılır. Seçime ilişkin diğer esaslar, seçim yönetmenliğinde gösterilir.Madde 45

İstifa, görevden alma ya da başka nedenle İl ve İlçe Başkanlıkları boşaldığında, İl ve İlçe Yönetim Kurulları, kendi üyeleri arasından, gizli oy ve salt çoğunlukla yeni başkanını seçer. Boşalan sekreterlik ve saymanlık için de aynı yöntem geçerlidir.

Madde 46

Merkez organlardan herhangi nedenle üye eksilmesi durumunda, yeterli sayı bulunduğu koşullarda organ çalışmasına devam eder. İl ve İlçe organlarında eksilme olduğunda yeri yedek üye ile doldurulur. Organların yeterli sayının altına düştüğü durumlarda ilgili üst organ tarafından Geçici Yönetim Kurulu atanır ve İl Örgütlerinde 45, ilçe örgütlerinde 30 gün içinde Yönetim Kurulu seçimi için Olağanüstü Kongre yapılır.Madde 47

Parti Üyeleri, TBMM, Belediye ve İl Genel Meclisleri’nde gruplar kurarlar. Çalışmalarını, hazırlanacak iç tüzük uyarınca yürütürler.Madde 48

Genel ve Yerel seçimlerde aday olacak parti üyeleri, üye ya da delegelerin oy kullanacağı ön seçimle veya merkez yoklaması ile belirlenir. Olanaklı olduğu her durumda önseçim yöntemi kullanılır. Önseçim usulleri seçim yönetmeliğinde gösterilir.Madde 49

Parti Kongreleri, gazetelerde ilan edilmeyebilir.Madde 50

İlk Kongre’ye kadar, Kongre yetkilerini Kurucular Kurulu kullanır. Kurucular kurulu GYK kuruluncaya kadar partiye üye alır ve partiyi yönetir.Madde 51

Partinin gelir-giderleri, bütçe, bilânço, gelir-gider hesabı ve kesin hesaplarının tutulması GYK tarafından hazırlanacak yönetmenlikle düzenlenir.Madde 52

Parti Genel Yönetim Kurulu, il ve ilçe örgütleri ihtiyaç duymaları halinde, bulundukları bölgelerde Dernekler Yasası'nın 90. maddesi çerçevesinde lokal açabilir.Madde 53

Parti Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan'ın İstanbul'daki parti çalışmalarını rahatlıkla sürdürebilmesi için, İstanbul'da "Genel Başkanlık İrtibat Bürosu" açabilir.Madde 54

Parti, politikalarının yaygınlaştırılması, üyeler ile tüm halka aktarılması için merkezi ya da yerel aylık, haftalık, günlük vb. düzenli gazete, dergi, bülten, broşür, katalog türü yayınları çıkarır, film ya da müzik kaseti hazırlatıp çoğaltabilir. Yayının kimler tarafından ya da nasıl çıkarılacağına merkezi düzeyde GYK ve yerel düzeyde İl Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.Madde 55

GYK, İl Örgütleri, İlçe Örgütleri, Gençlik ve Kadın kolları parti çalışmalarını ve politikalarını halka tanıtmak amacıyla yemekli toplantılar, ses sanatçısı vb. katılacağı şenlik ya da şölenler, şiir dinletileri, film-dia gösterimleri vb. kültürel, sportif, aktüel, ekonomik toplantılar düzenleyebilir.
 
Üst