Esp kürdistan konferansı üzerine

#1

ESP 1. KÜRDİSTAN

KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

ESP 1. Kürdistan Konferansı’nda şu sonuçlara ula*şıldı:

Amed’in serhildanı Rojava’nın devrimi gezi’nin isyanı

1-İki ülke gerçekliğine dayanan partimizin Kürdis*tan’daki örgütlenmesi, halkımız arasındaki politik-ör*gütsel çalışmalarını ESP-Kürdistan adı altında sürdü*rür.

2-Devrimci-demokratik halk cumhuriyetleri birli*ğini program edinen partimiz, Kürt ulusal sorununun emekçi çözümünü savunur. Kürt ulusal varlığının ve ulusların tam hak eşitliğinin tanınması, Kürt ulusunun ayrı devlet kurma hakkının kabul edilmesi ve halk cumhuriyetlerinin gönüllü demokratik birliğinin sağ*lanması, Kürt ulusal kurtuluşunun toplumsal kurtuluşa kapı açması, emekçi çözümün muhtevasını meydana getirir. Partimizin politik eylemi Amed’de serhildanın ve Rojava’da devrimin Gezi isyanıyla köprüsünü ku*rar.

Dört parçanın birliği güncel bir mesele

3-Bölgesel devrim yolundan Kürdistan’ın dört parçasının birliği sorunu gitgide güncellik kazanmıştır. Kürdistan’ın ulusal birliği hakkını sa*vunan partimiz, Kürdistan’daki ESP örgütlenmesinde ezilen ulus sosyalist*lerinin görüş açısından bakarak, hem Kürdistan’ın bütün parçalarında ulu*sal-demokratik ve sosyalist güçlerle hem de Kürdistan üzerinde egemenlik kurmuş uluslardan demokratik ve sos*yalist güçlerle birlikler geliştirir.

4-Partimizin Türkiye - Kürdistan birleşik devrimi stratejisi, Kürdistan’ın tüm parçalarının kurtuluşu ve bölgesel devrim perspektifiyle buluşur. Önce*likle Kuzey’de üslenen ESP-Kürdistan bakışını Kürdistan’ın diğer parçaları*na da yöneltir, devrimci mücadelesini Kürdistan’ın bütününde gerçekleştir*meyi perspektif edinir. Rojava’da dev*rimimizi savunurken şehit düşen Ser*kan Tosun yoldaşın yol göstericiliğine dikkat çeken partimiz, Kürdistan’ın tüm parçalarında politika yapar ve po*litik-örgütsel ilişkiler kurar.

Sosyalist ve enternasyonalist

5-ESP-Kürdistan, ezilen ulus sos*yalistlerinin görüş açısından bakarak, devrimci var oluşunu ulusal-demok*ratik, sosyalist ve enternasyonalist karakterli görevlerin bileşkesiyle tanımlar. Dört parçalı Kürdistan’ın birliğinin sağlanması ve ulusal özgür*lük statüsünün kazanılması ulusal-de*mokratik karakteri, bu statünün halk meclisleri formunda gerçekleştirilme*si ve sosyalizme geçişe basamak ya*pılması sosyalist karakteri, Kürdistan bütünündeki diğer devrimci güçlerle ortak kurtuluşa ve bölgesel devrime yönelinmesi ise enternasyonalist ka*rakteri oluşturur.

6-Kürdistan’da politik mücadele*sinin temelini Kürt ulusal özgürlüğü*nün devrimle kazanılması eksenine oturtan partimiz, Türk burjuva faşist sömürgeciliğine karşı bütün ulu*sal-demokratik taleplerin de kararlı savunuculuğunu yapar. Kürt ulusal özgürlük mücadelesini büyütmeye odaklanan sosyalist yurtseverler, Kürt ulusal demokratik hareketi saf*larındaki ulusal dar görüşlülüğü ve orta sınıf politika tarzını eleştirir. Ay*rıca, Türk ve Alevi nüfusun yaygın bulunduğu sınır kentlerinde görülen şovenizme ve sosyal-şovenizme kar*şı ideolojik mücadele görevini de ih*mal etmez.

Tam hak eşitliği ve gönüllü federatif birlik

7-ESP-Kürdistan, Kürt ulusal de*mokratik hareketinin burjuva-demok*ratik cumhuriyet çatısı altında özerk*liğe dayalı birlik amacının ötesinde, devrimci-demokratik cumhuriyetlerin ulusların tam hak eşitliğine ve gönül*lülüğe dayalı federatif birliğini amaç*lar. Kürt ulusal demokratik hareketi*nin ütopik ve düzen içi “sosyalizm” anlayışından farklı olarak, sermaye ilişkilerine son verecek ve ulusal kurtuluşu toplumsal kurtuluşa yönel*tecek devrimci sosyalizm anlayışını taşır. Partimiz, Kürt ulusu bünyesinde artmakta olan sınıfsal çelişki ve ay*rışmaları görür, devrimci savaşımını Kürt proletaryasına ve yoksullarına dayandırır.


8-Demokratik özerkliği ulu*sal özgürlük yolunda bir ara evre ve demokratik kazanım olarak gö*ren konferansımız, Kürt ulusal de*mokratik hareketinin başlatmakta olduğu özerklik inşasını selamlar. ESP-Kürdistan, politik eylemiyle ve pratik sorumluluğuyla, demokra*tik özerklik inşasında doğrudan yer alacağını ilan eder. Sosyalist yurtse*verler, belediyelerde ve halk meclis*lerinde bu doğrultuda somut ve aktif rol üstlenir. Demokratik özerkliği ha*yata geçirme sürecinde Kürt işçileri*nin ve yoksullarının sınıfsal katılım ve inisiyatif kanallarını oluşturmaya yönelir.

Müzakere sürecinde devrimci tarafız

9-Partimiz, Kürt halk önderi Ab*dullah Öcalan ile sömürgeci-faşist devlet arasındaki görüşme ve müza*kere sürecinin devrimci tarafıdır. Re*jim krizinin derinleştiği, Kürt sorunu*nun demokratik çözümünün kendini dayattığı ve bölgesel devrimci geliş*menin olgunlaştığı bugünkü koşullar*da, ESP-Kürdistan, görüşme ve mü*zakere sürecinde ulusal-demokratik talepleri yükselterek müdahil olur ve muhtemel demokratik kazanımları fa*şist sömürgeciliğe karşı ulusal özgür*lük devrimini örgütlemenin basamağı yapmayı hedefler.

Rojava Devrimi’ni savunmak görevimizdir

10-Kürdistan genelindeki her devrimci ve demokratik kazanımı sahiplenen ESP-Kürdistan, Rojava devrimimizi savunmayı başlıca bir politik görev kabul eder ve onu boğ*maya kalkışan karşıdevrimci odak*larla mücadeleyi büyütür. Rojava’yı yalıtmak isteyen sömürgeci faşist Türk devletinin ördüğü duvara ve Barzani rejiminin kazdığı hendeğe karşı durduğu gibi, bilhassa Kuzey Kürdistan’ın sınır kentlerinde üsle*nen El-Nusra gericiliğini de mücade*lesinin hedefi yapar.

11-ESP-Kürdistan, Türk burjuva devletinin Kürt ulusal özgürlük mü*cadelesini kıskaca alma hamleleri yaptığı ve karşıdevrimci saldırganlı*ğına taban bulduğu sınır kentlerinde, şovenizme karşı mücadele özel gö*revini yüklenme perspektifiyle mev*zilenir. Partimiz, söz konusu kentler*de şovenizmi yenilgiye uğratarak ve burayı Kürdistan ile Türkiye arasında demokratik bir köprüye dönüştüre*rek, sömürgeci faşizmin devrimimizi sınırlama girişimlerini boşa çıkar*mayı ve ulusal özgürlüğü kazanma imkânlarını genişletmeyi amaçlar.

HDP’de daha fazla sorumluluk üstleneceğiz

12-BDP’nin bütün gövdesiyle HDP’ye katılmasını olumlayan mer*kezi parti görüşümüze bağlı olarak konferansımız, HDP’nin birleşik örgütlenmesinde daha fazla sorum*luluk üstlenmeyi, HDK/HDP yapıla*rına daha etkin katılmayı, güçlerini buna uygun tarzda konumlandırmayı ve ortak eylemlere daha çok seferber etmeyi kararlaştırır. ESP-Kürdistan, HDK/HDP çalışması ve örgütlenme*sinin Kürdistan’daki öznesi olarak konumlanır.

13-Konferansımız, politik-örgüt*sel çalışmalarını Kürdistanileşme yolundan geliştirmeyi sorunlaştırır. Kürdistan’a özgü, ulusal-demokratik taleplerle politika üretmekte derinle*şir. ESP-Kürdistan, ulusal kimliğin kabulünden ulusal politik temsiliyete ve anadilde eğitime, Rojava’da duvar-hendek kuşatmasının kaldırılmasın*dan Abdullah Öcalan’a ve tüm politik tutsaklara özgürlüğe kadar sömürge ulus gerçekliğinin bütün çelişkilerini öncü tarzda politik mücadele konusu yaparak ilerler.

‘Welatparêzên sosyalîstiz

14-Kürdistanileşme yönelimi ESP-Kürdistan’a bağlı kadın, genç*lik ve kamu emekçisi çalışmalarının isimlendirilmesinde de karşılık bulur. ESP’li sosyalist yurtseverler kendile*rini “Welatparêzên Sosyalîst” olarak niteler.

15-ESP-Kürdistan, Amed’de po*litik eylemine bağlı ideolojik odak olarak yükselmenin yanında, başta Wan olmak üzere Kuzey Kürdistan’ın içlerinde daha yaygın yerleşikleşerek çalışma alanlarını genişletme doğrul*tusunda somut adımlar atmaya yöne*lir.

16-Kürtçe öğrenmekte ısrar, ESP’li sosyalist yurtseverlerin başlıca bir görevidir. Günlük politik ajitasyon ve yayın dili olarak Kürtçenin kulla*nımına giderek ağırlık verilmesi yo*lundan yürünür.

17-ESP-Kürdistan, hem ideolojik odaklaşmanın ve politik ajitasyonun hem de Kürdistan içlerine açılmanın başlıca aracı olan Kürdistan ajitasyon yayınının kullanımında etkinlik, pe*riyodunda düzen ve Kürdistanî içeri*ğinde gelişim için gerekli politik-ör*gütsel düzenlemeleri gündemine alır.

18-Kürdistan’ın sınır şeridinde po*litik-örgütsel çalışmanın dili, araç ve yöntemleri, ilgili kentlerdeki Türk ve Alevi nüfus yoğunluğunu dikkate alır. Buralarda Türk ve Alevi emekçilerle ilişkide merkezi ajitasyon yayınımız öncelikli yeri tutar. PSA derneği, kül*tür merkezi, üretici kooperatifi gibi araçlarla çalışmalarımızın kurumsal*laşması hedeflenir. Konferansımız, özellikle seçimlerde yoğunlaştığı*mız alanlarda, seçim çalışmalarının ortaya çıkardığı örgütsel genişleme imkânlarını realize edebilecek bir po*litik-örgütsel inisiyatif sergileme ge*reğinin altını çizer.

Halkla bütünleşmek önceliğimiz

19-ESP-Kürdistan’ın güncel ör*gütsel gelişim stratejisinde kavrana*cak öncelikli halka kadrolaşmadır. Hızlı kadrolaşmak amacıyla belir*lenen kentlerde liseli ve üniversiteli gençlik çalışmasına ağırlık verilir. Kadro adayının hem düzgün parti işleyişi dahilinde yeni görev ve so*rumluluklar üstlenmesiyle hem de sistemli ideolojik-teorik-politik eği*timlerden geçmesiyle kadrolaşma hedefleri pratikleştirilir. Konferan*sımız, özellikle Kürdistanî kadrolara ve yönetici yedeklerine duyulan bü*yük ihtiyacın cevaplanmasının acili*yetini vurgular.

20-SKM, yüzünü kararlılıkla ka*dın kitlelerini örgütleme görevine döner. Öncelikle aydın özelliklere sahip kadınlara dayanarak, kamu emekçisi ve öğrenci genç kadınlar arasında kendini yeniden örgütleme*ye yönelir. Yeni kadın kadrolar ye*tiştirmek, partimizin kadın devrimi anlayışı doğrultusunda, özel ve iradi bir görev kabul edilir. SKM bölge yürütmesinin işlev kazanması için gerekli örgütsel düzenlemeler yapı*lır. Parti örgütlerimizin kadınlar ara*sındaki çalışmanın sorun ve görevle*rine ilgisiz kalışında ifadesini bulan erkek egemen dirençle hesaplaşma çizgisinde yürünür. Erkek atölyesi deneyiminin Amed’den diğer kentle*re yayılması sağlanır.

21-Konferansımız gerek devlet politikasındaki gerekse halkımız ve partimiz saflarındaki homofobik ve transfobik yaklaşım çeşitlerine kar*şı mücadeleyi sürdürme kararlılığını belirtir.

22-Kürdistan çapında özerk genç*lik örgütlenmesi perspektifiyle işlev*sel olacak bir gençlik koordinasyonu kurulur. Kürdistan gençlik örgütlen*mesinin, anadilde eğitim kampanyası türü bir politik yoğunlaşma eşliğinde, genel inşasına girişilir. Gençlik çalış*mamızın başlıca hedef kitlesi liseli gençliktir. Hem iç Kürdistan’da hem de sınır kentlerinde belirlenmiş üni*versitelere açılmanın somut adımları atılır.

23-Kamu emekçileri çalışmasında Kürdistan genelinde KEB koordinas*yon kurulu örgütlenir. Edinilen sen*dikal mevziler, KEB çalışmasını bü*yütmek için bölge çapında hareketli olacak biçimde işlevlendirilir.
,

Konferansın sonuç bildirgesi bu.Öncelikle ESP "demokratik özerklik" ten ne anlıyor??? türkiye solunun nasyonalist kesimi (tkp-ödp ve devamındaki bhh) nin "demokratik özerklikten" anladığı ile enternasyonalist esp nin anladıkları arasında herhangi bir fark yok


7-ESP-Kürdistan, Kürt ulusal de*mokratik hareketinin burjuva-demok*ratik cumhuriyet çatısı altında özerk*liğe dayalı birlik amacının ötesinde, devrimci-demokratik cumhuriyetlerin ulusların tam hak eşitliğine ve gönül*lülüğe dayalı federatif birliğini amaç*lar. Kürt ulusal demokratik hareketi*nin ütopik ve düzen içi “sosyalizm” anlayışından farklı olarak, sermaye ilişkilerine son verecek ve ulusal kurtuluşu toplumsal kurtuluşa yönel*tecek devrimci sosyalizm anlayışını taşır. Partimiz, Kürt ulusu bünyesinde artmakta olan sınıfsal çelişki ve ay*rışmaları görür, devrimci savaşımını Kürt proletaryasına ve yoksullarına dayandırır.


8-Demokratik özerkliği ulu*sal özgürlük yolunda bir ara evre ve demokratik kazanım olarak gö*ren konferansımız, Kürt ulusal de*mokratik hareketinin başlatmakta olduğu özerklik inşasını selamlar. ESP-Kürdistan, politik eylemiyle ve pratik sorumluluğuyla, demokra*tik özerklik inşasında doğrudan yer alacağını ilan eder. Sosyalist yurtse*verler, belediyelerde ve halk meclis*lerinde bu doğrultuda somut ve aktif rol üstlenir. Demokratik özerkliği ha*yata geçirme sürecinde Kürt işçileri*nin ve yoksullarının sınıfsal katılım ve inisiyatif kanallarını oluşturmaya yönelir.
buradaki anlatım ESP nin "zihniyetini" yansıtıyor.Öncelikle "demokratik özerklik" nedir??? sadece kürt halkı için bir özerklik talebi mi??? federalizm mi??? peki neden sadece "özerklik" değil de "demokratik özerklik" ??? veya öz yönetim???

Daha da açayım.Peki demokratik özerklik için getirilen 8 boyuttan ESP nin haberi var mı??? bu boyutların herhangi birinde "federatif kürdistan" veya bu tarz bir "federal devlet-bölge" tanımı var mı???


Hadi bunu da geçelim ESP nin HDP parti programından haberi var mı???Desteklediği partinin programından bir bölüm

"""""Partimizin demokratik ve özerk yerel yönetim anlayışının temel yaklaşımları;
- Yerinde ve yerelde yönetim modelini geliştirerek yerel demokrasiyi güçlendirmek ve özerk meclislere dayalı idari yapının benimsenmesi için mücadele etmek;
- Doğrudan demokrasi ilkelerine uygun olarak, katılımcı yerel yönetim modelini yerleştirmek;
- Bütçesini halkın belirlediği, rantı ve hırsızlığı, taşeronlaştırmayı önleyen yerel yönetim anlayışını geliştirmek;
- Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojik toplum yaklaşımını hakim kılmak;
- Halkı mağdur eden ranta dayalı kentsel dönüşüm politikalarını durdurarak, sosyal projelerle desteklenmiş yerinde dönüşüm modelleriyle insanca yaşanabilir kentleri geliştirmek;
- Çocukların, emeklilerin ve yaşlıların kent yaşamına daha rahat katılabilecekleri önlemleri üretmek;
- Engellilerin kent yaşamına katılmasının önündeki zorlukları ortadan kaldırmak;
- Kamusal alanda anadilinin kullanımını, çok dilli belediyeciliği yaygınlaştırmak;
- Neo liberal yerel ekonomi politikaları yerine halktan ve emekten yana sosyal politikaları hayata geçirmektir."""""""


Anlaşılan "demokratik özerklik" kavramını kendine göre yorumlamış ESP.Ve "kürt sorununun" bir parçası olarak ele almış.Gerçi "devrimci-demokratik cumhuriyet" ile "cumhuriyeti devrimcileştirmeyi" de başardılar.Sanki her kavramın başına "devrimci" getirtince o kavram devrimci oluyormuş gibi.Ayrıetten kavramın içeriği "devrimci" olsa dahi başına "devrimci" getirince heralde "süper devrimci" olacaklarını düşünüyorlar :D (devrimci sosyalizm-devrimci marksizm-devrimci demokrasi...i.)

KÖH ni eleştirmiş ama bunun arka planını yazmaya üşenmiş.Misal "ütopik ve düzen içi sosyalizm" nedir bunu bize anlatsınlar.Mevcut "burjuva cumhuriyete" devrimci-demokratik hale getirmek "bilimsel" oluyorda demokratik konfederasyon temelinde devlet dışı örgütlenmek mi ütopik oluyor??? Peki ya düzen içilik??? heralde cumhuriyete dokunmadan onu devrimcileştirmediğimiz ve devlet dışı kaldığımız için de "düzen içi" sosyalizm önermiş oluyoruz.Tabii burada işin içine "düzeni anlamak" giriyor.Mevcut uygarlığın erksel sürecine müdahale etmeden ve bu süreç üzerinden sosyalizmi "oldu bittiye" getirmek "bilimsel" oluyor ve "düzen karşıtlığı" oluyor bunu "düzeni aşamama" ve "idealizmden kopamama" olarak değerlendiren paradigma ise "ütopik" ve "düzen içi" oluyor öyle mi???


öncelikle "demokratik cumhuriyet" düzen içi bir kavramdır.Çünkü cumhuriyetin kendisi bir düzen temsil eder.Sen onu devrimci-demokrat yap veya yalnız demokrat yap :D gene de düzenin erksel işleyişin devamcısı olur.Burada asıl önemli olan "demokratik özerklik temelinde devleti daraltmaktır".Asıl "devrimci"olan bu dur.Devrimci inşa temelli olan da bu dur.Bunun ötesi ise demokratik konfederasyondur.Yani demokratik özerkllik halkın devlet dışı (bunu kapitalist modernite dışı diye de okuyabiliriz) örgütlenmesidir.Bu ne sadece kürt halkı içindir ya da diğer yok sayılan etnisiteler içindir aslında bütün halklar için bir öneridir.Demokratik özerklik yani devletten özerkleşmek toplumu özgürleştirmektir.


Fakat bu öneriyi sadece "kürt sorunu" ile sınırlı görmeye çalışan anlayış kendi görüşleri temelinde "demokratik özerkliği" yorumlamaktadır.Burada türkiye solunun kürt hareketiyle "ortaklaşma" zemini de diyebiliriz.KÖH ni hiçbir zaman "komünist" olarak görmeyen bir anlayışın bu hareketle yapacakları en geniş ortaklaşma zeminleri ancak böyle olabilirdi.


Bunları yazmamın sebebi enternasyonalist devrimci hareketlere laf atmak değil ama kafalarındaki "devletçi-*erksel işleyiş" zeminlerini göstermektir.Burada "demokratik özerliğe" biçilen rol ve yapılşan yorumların hepsi ESP ve diğer ML türkiye solundan gelenlerin kendi mentalini yansıtmaktadır.Oysa "demokratik özerkleşme" ne yurtseverlikle ne de sadece kürdistanla ilgili bir konudur.


Yani "yurtseverlik" kısmı da işin "oportünizm" tarafına denk gelmektedir.Bu söz ağızlarda sakız çiğnermişcesine söylense de KÖH nin paradigması temelinde aktivistlik yapan insanları dar bir kapsama itmekten öteye gitmemektedir.Ben kürt olmamama rağmen bu paradigmayı benimsiyorum bana da bir sıfat buluvermenizi sizden rica ediyorum.Bu hareketin paradigmasını "ütopyacılık ve düzen içilik" olarak gören ve bu paradigmayı sadece yurtseverlik kapsamına iten anlayışlara karşı mücadele etmek gerekmektedir.KÖH nin paradigması kendisini HDK temelli devam ettirse dahi mevcut türkiye solu akımları tarafından dışlanır şekilde "komünizm" olarak görülmüyor.Elimizden geldikçe batıdaki emekçi insanları da bu paradigma temelinde harekete katmak gerekmektedir fakat benim yaptığım tespite göre bugün batıda çoğu yerde HDK/P sempatizanı insanlar özgürlük hareketinin paradigmasını sahiplenme anlamında eksiklik yaşamaktadırlar.Bu durumda suçu kendimizde ararken türkiye solunun "yok sayma" politikasının da bir sonucu olduğunu belirtmek istiyorum.
 
#2
marinaleda çok iyi bir noktayı yalkalamışsın.. enternasyonalist türkiye solu içinde en değerli bulduğum bir harekettir esp(legal olarak kullandım.. anlayan anlamıştır).. ama yanyana olduğu yoldaşlarının çizgisinden bi haber.. zamanında sgdf forumunda çok tartışmıştım.. iyisiniz hoşsunuz ama bakar körsünüz demiştim.. neyseki en iyi yanları bu.. eleştiriye açıklar ve tartışnmalarda son derece samimi ve dürüstler.. yani genel bir karakter olarak zihniyet devriminde başarılılar..

evet.. deseler ki.. biz m-l çizgisi olarak iktidar olmayı savunuyoruz.. t.c. üzerinde devrim yaptığımızda sizleri ortak federasyona çağıracağız ve diğer parçalardaki mücadelelerinizi de dışlamadan ortak olarak bunu yapacağız.. anlardım.. ama pkk demokratik özerklik derken bunu savunmuyor ki.. velevki oldu.. t.c. de iktidar oldular.. alın size federasyon dense.. pkk.. hayır gerek yok diyecek.. bizim demokratik özerk yapılaşmalarımıza göre pd devletini düzenle diyecek.. çünkü ayı şeyi batıda da isteyecek ve işletecek.. hadi bakalım al sana çatışma.. yahu size özerklik verdik.. hatta gelin iktidarda ortak olun dedik daha ne istiyorsunuz derlerse ne olacak.. yanıtı belli.. proleter diktanızı demokratik pd yapmalısınız denileceği kesin.. :D
 
Üst