mikro iktisat revizyon

#1
tüketim, üretim ve kaynaklar

malların, isteklerin karşılanmasında doğrudan
doğruya kullanılmasına tüketim denir. bu tanımdan
da anlaşılacağı gibi; tüketim, ekmek, gömlek ve
buzdolabı gibi istekleri doğrudan doğruya karşılayan
tüketim mallarına yönelik bir kavramdır. diğer
taraftan kömür, elektrik, su gibi bazı ara mallar,
hem kişiler tarafından istekleri doğrudan doğruya
karşılamak amacıyla, hem de üreticiler tarafından
istekleri dolaylı bir biçimde karşılamak amacıyla
kullanılırlar. örneğin; elektrik, hem evlerde aydınlatma
amacıyla hem de fırında ekmek üretiminde kullanılır.
tüketim kavramı, ara mallarının kişiler tarafından,
isteklerin doğrudan doğruya karşılanması amacıyla
kullanılmasını da kapsar.
tüm toplumlardaki iktisadî faaliyetlerin amacı,
tüketimi ve böylece refah düzeyini zaman içinde
istikrarlı bir biçimde artırmaktır. ancak bu ilk bakışta
göründüğü kadar kolay bir iş değildir. zira gelecekteki
üretimin ve buna bağlı olarak tüketimin arttırılması,
yatırım yapılmasını (yani fabrikaların kurulmasını)
ve dolayısıyla da bugünkü üretimin bir kısmının
hemen tüketilmeyip tasarruf edilerek yatırıma
dönüştürülmesini gerektirir. bu yüzden de gelecekteki
tüketimi artırmanın yolu, bugün daha az tüketmekten
geçer. bu husus kısaca tüketim-birikim değiş tokuşu
(consumption-accumulation trade off) olarak
adlandırılır.
 
#2
üretim ve kaynaklar

üretim

malların istekleri karşılama özelliğine fayda,
fayda yaratma faaliyetine de üretim denir.
fayda, bir malın miktarını artırmak suretiyle
yaratılabileceği gibi, mevcut bir malın fayd
sını artırmak suretiyle de yaratılabilir.
mevcut bir malın faydası, her şeyden önce
şekil faydası yaratılarak arttırılabilir. örneğin
bir miktar kumaşın faydası, o kumaş, ebiseye
dönüştürülerek arttırılabilir. keza mevcut bir
malın faydasını, mekân faydası yaratarak da
arttırmak mümkündür. örneğin belirli bir mikt-
ardaki portakalın faydasını, o portakalı üretil-
diği yerden daha az bulunduğu bir yere getir-
mek suretiyle arttırmak mümkündür. mevcut
bir malın faydasını arttırmanın diğer bir yolu
da, zaman faydası yaratmaktır. örneğin çift-
çiler tarafından üretilen belirli miktardaki elma-
nın faydasını, elmayı kış aylarında piyasaya
sürmek üzere soğuk hava depolarında sakla-
mak suretiyle arttırmak mümkündür. bu söyle-
nenlere bir başka açıdan bakılırsa, üretim, hem
bir malın yaratılmasını hem de o mala yönelik
her türlü ticarî faaliyeti kapsar.
 
Üst